ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2552
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในโครงการพัฒนานิสิต ปี 2550-2552


 
 
 
Copyright@2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)
0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108