สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์

น.ส. พัชรินทร์ โนนจุ้ย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชี 1

นาง เนตรดาว ศรีนวลนัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. วราพร นกมั่น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. ปิ่นแก้ว ศรีธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว อาภาวลี อินหา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 2

นาง สมยงค์ ปานสุด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง ปัณฑารีย์ ชินปัญชนะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. กิ่งทอง สายจันยูร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. จรรยา คำมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฎิบัติราชการจาก สตท.6