Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา (24/02/2559)
ประกาศ สตส.กาฬสินธุ์ เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/02/2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 

 
โครงการนำร่อง ร้านสหกรณ์ต้นแบบ "Coop-Shop”
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

1. หลักการและเหตุผล
 
              ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เริ่มตั้งแต่ปี 2523
เป็นต้นมา ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและใช้การศึกษาเป็นหลักในการทำงานพัฒนา การดำเนิน
งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
               กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับ
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นจากโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
วางระบบบัญชี และให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี พ.ศ.2540
จนถึงปัจจุบัน
 
               ดังนั้น ในปี 2553 ซึ่งครบรอบ 30 ปี แห่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการสนับ
สนุนเงินทุนการศึกษานักเรียนและนำร่อง ร้านสหกรณ์ต้นแบบ "Coop-Shop” ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารฯ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และขยายผลสู่ชุมชน
 
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธีการบริหารจัดการร้านสหกรณ์โรงเรียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนในแต่ละกิจกรรม
2.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 อบรม/สอนแนะนำกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 100 โรงเรียน (สอนการจัดทำบัญชีกิจกรรม
สหกรณ์ บัญชีต้นทุนอาชีพ/ธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้านสหกรณ์)
3.2 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนๆ ละ 40 คนๆ ละ 1,000.00 บาท
3.3 สนับสนุนทุนการจัดทำร้านสหกรณ์ต้นแบบ "Coop-Shop” โรงเรียนละ 20,000.00 บาท
4. ผู้ดำเนินการ
              กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะพิจารณาจัดสรรทุนให้แก่นักเรียน โรงเรียนในโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จำนวน
100 โรงเรียน
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ
               ปีงบประมาณ 2553-2554
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนสามารถอธิบายการจัดทำร้านสหกรณ์ต้นแบบ "Coop-Shop” ได้
6.2 นักเรียน และผู้ปกครองสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนธุรกิจ/อาชีพ ได้
6.3 นักเรียนสามารถนำข้อมูลทางบัญชีเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เพื่อการวางแผน
บริหารจัดการได้
6.4 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริมีข้อมูลการจดบันทึกบัญชีอย่างเปิดเผย โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
 
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888