intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

หน้าหลัก >> ระเบียบ

ระเบียบ >>


ระเบียบ


หมวดย่อย

  

หมวดย่อย ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

  

หมวดย่อย ระเบียบ - ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  

หมวดย่อย ระเบียบทั่วไป

  

หมวดย่อย ระเบียบ - ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

  

หมวดย่อย ระเบียบ - ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์


ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 55/1 พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 65 ง วันที่ 11 เมษายน 2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2530

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2535

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ.2547 (23/07/2550)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2538

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2541

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548


หน้า : [1]