intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

หน้าหลัก >> ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์


หมวดย่อย

  

หมวดย่อย 1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙

  

หมวดย่อย 2. คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

  

หมวดย่อย 3. แนวทางปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ

  

หมวดย่อย 4. วิธีปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

  

หมวดย่อย 5. รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ฯ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  

หมวดย่อย 6. รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตรการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการอบรม

  

หมวดย่อย 7. ข่าวการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการของหน่วยงานต่างๆ

  

หมวดย่อย 8. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

  

หมวดย่อย 9. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรกร

  

หมวดย่อย 10. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรอย่างง่าย

  

หมวดย่อย 11. คู่มือการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

  

หมวดย่อย 12. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ปี 2556

  

หมวดย่อย 13. ประกาศ คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ (ยกเลิก)

  

หมวดย่อย 14. รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559

  

หมวดย่อย 15. ทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ ลำดับที่ 1 - 4292 (ยกเลิก)

  

หมวดย่อย 16. ประวัติและผลงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558

  

หมวดย่อย คู่มือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559


ประกาศ คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ


หน้า : [1]