หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คู่มือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559


อ่านทั้งหมด

1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙


อ่านทั้งหมด

2. คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐


อ่านทั้งหมด

3. แนวทางปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ


อ่านทั้งหมด

4. วิธีปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


อ่านทั้งหมด

4.1 โครงการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)


อ่านทั้งหมด

4.2 ตารางกำหนดการอบรม


อ่านทั้งหมด

4.3 เอกสารประกอบการบรรยาย


อ่านทั้งหมด

4.4 (ตัวอย่าง) วุฒิบัตร กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดและขอรับรองหลักสูตรจาก กตส. (มีการแก้ไข)


อ่านทั้งหมด

5. รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ฯ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อ่านทั้งหมด

6. รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตรการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการอบรม


อ่านทั้งหมด

7. ข่าวการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการของหน่วยงานต่างๆ


อ่านทั้งหมด

8. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์


อ่านทั้งหมด

9. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรกร


อ่านทั้งหมด

10. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรอย่างง่าย


อ่านทั้งหมด

11. คู่มือการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ


อ่านทั้งหมด

12. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ปี 2556


อ่านทั้งหมด

13. ประกาศ คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ (ยกเลิก)


อ่านทั้งหมด

14. รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559


อ่านทั้งหมด

15. ทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ ลำดับที่ 1 - 4292 (ยกเลิก)


อ่านทั้งหมด

16. ประวัติและผลงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558


อ่านทั้งหมด


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888