ประวัติ

แต่เดิมข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด (ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างที่สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) ต่อมาในพุทธศักราช 2534 นายอนันต์ ชำนาญกิจ ซึ่งเป็น อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ในขณะนั้น มีแนวคิดที่จะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยเฉพาะ จึงให้มีการดำเนินการขอจดทะเบียนและจัดตั้งเป็น สหกรณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534 โดยมีชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ” พร้อมทั้งได้เจรจากับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินบางส่วนตามสัดส่วนของทุนเรือนหุ้นของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เพื่อนำมาเป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์ใหม่แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ จำกัด จึงมีทุนดำเนินการในระยะเริ่มแรก เพียง 337,490.14 บาท โดยมีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 116 คน และได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2534 ในปีแรกของการก่อตั้ง สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการด้านการถือหุ้นและการให้เงินกู้แก่สมาชิก และได้เริ่มกิจการรับฝากเงินจากสมาชิกในเดือนมิถุนายน

not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

 

คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์

1. นายทิวา สรรพกิจ ประธานคณะผู้ก่อตั้ง
2. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองประธาน
3. นางสาวดวงพร อัจสริยสิงห์ เหรัญญิก
4. นางปริยวาท ยุทธวิสุทธิ์ เลขานุการ
5. นายสมจิตร ปุรณะ กรรมการ
6. นางสุเมตตา ไทศรีวิชัย กรรมการ
7. นางสาวอัมพร ชคัตประกาศ กรรมการ
8. นางลัดดา สุวรรณฉาย กรรมการ
9. นางสาวสุคนธ์ สุขศิริกุล กรรมการ
10. นางสาวสุรีย์รัช เพศประเสริฐ กรรมการ
11. นางสาวสมควร กล้าหาญ กรรมการ
12. นางสาวประยูรศรี จินดานุรักษ์ กรรมการ
13. นางสาววงค์ระวี มีสิริ กรรมการ
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images not insert alt on tag images
นายทิวา สรรพกิจ
ประธานคณะผู้ก่อตั้ง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
ประธานกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 1
นายทรงพล พนาวงศ์
ผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารการขอจดทะเบียน

ในปี 2534 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุดที่ 1 จำนวน 9 คน โดยมี นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ในระยะแรกของการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจ บัญชี สหกรณ์ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง ต้องอาศัยข้าราชการของกรมฯทำหน้าที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้จัดการคนแรกของสหกรณ์ คือ นางสุเมตตา ไทศรีวิชัย และมีที่ปรึกษาของสหกรณ์ คือ นายศรัณย์ จารุวัฒนพาณิช ต่อมา ในปี 2536 สหกรณ์ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ สหกรณ์ จำนวน 2 ราย ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของตนเอง จำนวน 7 ราย

อนึ่ง จากการที่สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ที่สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ลาออกจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด และมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ในระหว่างปี 2535 ทำให้สมาชิกเหล่านี้เสียประโยชน์จากสิทธิในเงินปันผลและเฉลี่ยคืน นับตั้งแต่ต้นปีทางบัญชีถึงวันที่ลาออกจากสหกรณ์เดิมจากยอดทุนเรือนหุ้นและการทำธุรกิจต่อสหกรณ์ เพื่อแสดงน้ำใจต่อสมาชิกเหล่านี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จึงได้จัดเงินชดเชยการเสียประโยชน์จากสิทธิในเงินปันผลที่พึงได้รับ สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีทางบัญชีถึงวันที่สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ โดยคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้ชดเชยการเสียประโยชน์ฯ ในอัตราร้อยละ 12.75 ของยอดทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่ปรากฎอยู่ในสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ณ วันที่สมาชิกผู้นั้นลาออกจากสหกรณ์เดิม และมีระยะเวลาในการคำนวณของสมาชิก แต่ละรายเท่ากับระยะเวลาตั้งแต่วันต้นปีทางบัญชีถึงวันที่ลาออกเงินชดเชยการเสียประโยชน์ฯ มีจำนวน 1,660,529.40 บาท ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้ตัดจ่ายเป็นค่าชดเชยการเสียประโยชน์ผู้ถือหุ้นตัดจ่ายในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี เป็นจำนวนเงินปีละ 332,105.88 บาท โดยเริ่มตัดจ่ายในปี 2535 เป็นปีแรก

นับถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 11 ปี และสามารถอำนวยผลประโยชน์ให้กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง

ปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ตั้งอยู่ในอาคาร 3 ชั้นที่ 1 ในสถานที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์