แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 - 2554  
 
คำนำ
ส่วนที่ 1  บททั่วไป
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 3 เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนที่ 5 สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก