แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 3 เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของหน่วยงาน
ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนที่ 5 สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท
ส่วนที่ 6 ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก