ทำเนียบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (เชียงใหม่)
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โทรศัพท์ 0 5312 1236
นางธิติพร มิ่งเชื้อ
โทรสาร 0 5312 1237
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2384
  โทรภายใน 25498
  E-mail address
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี
โทรศัพท์ 0 5312 1236
นางพจนีย์ แสนลา
โทรสาร 0 5312 1237
  โทรศัพท์เคลื่อนที่  
  โทรภายใน 25498
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงใหม่
โทรศัพท์
0 5311 2666
นางสาวยุวพาพร พลเวียง โทรสาร 0 5389 0739
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 6731 7030
โทรภายใน 25598
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงราย
โทรศัพท์ 0 5374 4698
นางจีราภรณ์ ศิริสุข โทรสาร 0 5374 4278
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9850 8935 
  โทรภายใน 26189
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำปาง
โทรศัพท์ 0 5433 9113
นายมานะ โภคินมาศ โทรสาร 0 5433 9112
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9850 8933
โทรภายใน -
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำพูน
โทรศัพท์
0 5353 7610
นางสาวบานเย็น หล้าป้อม โทรสาร 0 5353 7611
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9850 8932 
  โทรภายใน 27989
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 0 5361 1407
นางสาววาสนา ไชยวงศ์ โทรสาร 0 5361 2585
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9850 8936
  โทรภายใน 27387
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พะเยา
โทรศัพท์ 0 5444 9633
นางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย โทรสาร 0 5441 0787
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9850 8934
  โทรภายใน 25787
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แพร่
โทรศัพท์ 0 5464 9848
นายวันชัย แสงนาค โทรสาร 0 5464 9910
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9850 8930
  โทรภายใน -
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
น่าน
โทรศัพท์ 0 5477 1635
นายสุบรรณ จำปา โทรสาร 0 5477 3034
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9850 8931
  โทรภายใน -
  E-mail address