ทำเนียบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (พิษณุโลก)
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โทรศัพท์
0 5531 3120
0 5531 3119
นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก โทรสาร 0 5531 1419
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9704 2731
  โทรภายใน -
  E-mail address
     
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี
โทรศัพท์
0 5531 2622
0 5531 2060
นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย (รษก)
โทรสาร 0 5531 1419
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8826 7833
  โทรภายใน -
  E-mail address
   

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5531 1251
นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ โทรสาร 0 5531 2623

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6843
  โทรภายใน -
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
0 5542 8290
0 5542 8291
นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ โทรสาร 0 5542 8290
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6842
  โทรภายใน -
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิจิตร
โทรศัพท์ 0 5699 0390
นายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ โทรสาร 0 5665 2879
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2264 2319
  โทรภายใน 16789
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0 5672 0613
นางสาวพัชรินทร์ โนนจุ้ย โทรสาร 0 5672 0613
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6839
  โทรภายใน 17389
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
โทรศัพท์
0 5622 2039
นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ โทรสาร 0 5622 6793
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2029 3482
  โทรภายใน 15489
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กำแพงเพชร
โทรศัพท์
0 5570 5036
นางสาวสายฝน กิติบุตร โทรสาร 0 5570 5037
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1389 3229
  โทรภายใน 16189
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ตาก
โทรศัพท์ 0 5551 1598
นาย ปิยะ ช้างคง โทรสาร 0 5551 1622
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6840
  โทรภายใน 23589
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 2407
นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ โทรสาร 0 5561 0783
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1389 3158
  โทรภายใน -
  E-mail address