ทำเนียบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (พิษณุโลก)
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โทรศัพท์
0 5531 2622
0 5531 2060
นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก โทรสาร 0 5531 1419
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1389 4794
  โทรภายใน -
  E-mail address
auddiv6@cad.go.th
     
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี
โทรศัพท์
0 5531 2622
0 5531 2060
นางจุไรรัตน์ เทพบุรี โทรสาร 0 5531 1419
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8826 7833
  โทรภายใน -
  E-mail address
jurairatt@cad.go.th
auddiv6@cad.go.th
   

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5531 1251
นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ โทรสาร 0 5531 2623

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6843
  โทรภายใน -
  E-mail address
chaninyah@cad.go.th
cadpl@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
0 5542 8290
0 5542 8291
นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ โทรสาร 0 5542 8290
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6842
  โทรภายใน -
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิจิตร
โทรศัพท์ 0 5699 0390
นายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ โทรสาร 0 5665 2879
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2264 2319
  โทรภายใน 16789
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0 5673 6058
นางสาวพัชรินทร์ โนนจุ้ย โทรสาร 0 5673 6058
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6839
  โทรภายใน 17389
  E-mail address
patcharinn@cad.go.th
cadpcb@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครสวรรค์
โทรศัพท์
ติดต่อชั่วคราว
0 5622 2039
08 6448 3414
นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ โทรสาร 0 5622 6793
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6844
  โทรภายใน 15489
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กำแพงเพชร
โทรศัพท์
0 5570 5036
นางสาวสายฝน กิติบุตร โทรสาร 0 5570 5037
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 16189
  E-mail address
sayphoni@cad.go.th
cadkp@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ตาก
โทรศัพท์ 0 5551 1598
นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ โทรสาร 0 5551 1622
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9961 6840
  โทรภายใน 23589
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 2407
นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย โทรสาร 0 5561 0783
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1389 3158
  โทรภายใน -
  E-mail address
chavamont@cad.go.th
cadsty@cad.go.th