ทำเนียบ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2281 0694
นางรพีพร กลั่นเนียม โทรสาร 0 2282 2848
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9969 2571
  โทรภายใน
2301
  E-mail address techplan@cad.go.th
     

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2628 5732
นางอารีย์ สุขวงษ์ โทรสาร 0 2282 2848
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน
2302
  E-mail address gentech@cad.go.th

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2282 8498
นางเสาวลักษณ์ โกศัลวิตร โทรสาร -
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4751 2538
  โทรภายใน
2308
  E-mail address frsec@cad.go.th
     

กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2281 3054
นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า โทรสาร 0 2282 2848
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4751 2543
  โทรภายใน
2313
  E-mail address pesec@cad.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2628 5734
- โทรสาร 0 2282 6536
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8282 4603
  โทรภายใน
2327
  E-mail address mesec@cad.go.th
     

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
โทรศัพท์ 0 2281 1491
นายกานตพงศ์ รอดสิน
โทรสาร 0 2628 5010
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4751 2540
  โทรภายใน
2320
  E-mail address budunit@cad.go.th
   

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2281 1490
นางภาวิณี สุรอด โทรสาร 0 2282 2848
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9968 5761
  โทรภายใน
2340
  E-mail address research@cad.go.th

กลุ่มโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2628 5733
นางสาวสลักจิตต์ โอฬารกิจกุลชัย โทรสาร 0 2282 2848
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9969 2574
  โทรภายใน 2334
  E-mail address specunit@cad.go.th