ทำเนียบ
สำนักบริหารกลาง
ผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0 2282 8491
นางธิติพร มิ่งเชื้อ โทรสาร 0 2282 5881
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2384  
  โทรภายใน 2101
  E-mail address secretary@cad.go.th
     

ผู้เชี่ยวชาญ
(การบริหารทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์ 0 2282 5883
นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ โทรสาร 0 2628 5267
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9968 5768
  โทรภายใน 4201
  E-mail address persec@cad.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2628 5003
นางสาวไพรี คาดพันโน โทรสาร 0 2282 0889
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9000 7899
  โทรภายใน 2107
  E-mail address corsec@cad.go.th

งานสารบรรณ โทรศัพท์ 0 2281 4177
นางพิมพา ทรัพย์มิตร โทรสาร 0 2282 0889
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7022 2965
  โทรภายใน 2110
  E-mail address corsec@cad.go.th
   

งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 0 2281 4177
นางสาวดวงจันทร์ เพ็งใจงาม  โทรสาร 0 2282 0889
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 2116
  E-mail address corsec@cad.go.th

งานอำนวยการ โทรศัพท์ 0 2281 4177
นางสาวสมสุนี แตงไทย โทรสาร 0 2282 0889
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 2122
  E-mail address corsec@cad.go.th

 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารกำลังคน โทรศัพท์ 0 2281 2591
นางสาววนิดา เอี้ยงกุญชร โทรสาร 0 2628 5267
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1492 2372
  โทรภายใน 4205
  E-mail address mailto:r@cad.go.th
     

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ 0 2280 2968
นางสาวมะลิวัลย์ ขอพึ่งลาภ โทรสาร 0 2628 5267
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9145 8268
  โทรภายใน 4212
  E-mail address recsec@cad.go.th
     

กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2280 2968
นายทฤษฎี จงจิต โทรสาร 0 2628 5267
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 4218
  E-mail address welsec@cad.go.th
     

กลุ่มงานวินัยและระบบคุณธรรม โทรศัพท์ 0 2281 2591
นายประสพสุข พุ่มทิม โทรสาร 0 2628 5267
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6786 8650
  โทรภายใน 4223
  E-mail address dissec@cad.go.th
     

กลุ่มบริหารงานคลัง โทรศัพท์ 0 2281 4222
นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ โทรสาร 0 2282 2651
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2264 2328
  โทรภายใน 2208
  E-mail address finsec@cad.go.th

กลุ่มงานงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2628 5750
นางสาวพเยาว์ ยังท่าโพ โทรสาร 0 2282 2651
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9792 5356
  โทรภายใน 2209
  E-mail address finsec@cad.go.th

กลุ่มงานบัญชี โทรศัพท์ 0 2282 6538
นายพิษณุ อยู่หาญ โทรสาร 0 2282 2651
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4336 3473
  โทรภายใน 2223
  E-mail address finsec@cad.go.th

กลุ่มงานการเงิน โทรศัพท์ 0 2281 2554
นาง ภารดี หมื่นหาญ โทรสาร 0 2628 5751
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 2214
  E-mail address finsec@cad.go.th

กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ โทรศัพท์ 0 2282 8511
นางสาววัลยา อาภาวุฒิคุณ โทรสาร 0 2282 2651
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1689 5657
  โทรภายใน 2229
  E-mail address finsec@cad.go.th

กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2628 5779
นางอาภัสสร ลิ้มตระกูล โทรสาร 0 2280 7048
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9968 5771
  โทรภายใน 3101
  E-mail address prsec@cad.go.th

กลุ่มประสานราชการ โทรศัพท์ 0 2628 5002
 นางศิรินงค์ ขันเชื้อ โทรสาร 0 2628 5748
  โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 5716 2557
  โทรภายใน 2128
  E-mail address cosec@cad.go.th
   

กลุ่มนิติการ โทรศัพท์ 0 2628 5742
นางสาวเอื้ออารีย์ จิตต์ตรง โทรสาร 0 2628 5742
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9920 1304
  โทรภายใน 2141
  E-mail address legsec@cad.go.th