ทำเนียบ
ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2628 5773
นายโอภาส ทองยงค์ โทรสาร 0 2281 4220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5660 9901
  โทรภายใน 1201
  E-mail address opartt@cad.go.th
     

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2282 2847
นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย โทรสาร 0 2282 2656
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5660 9825
  โทรภายใน 2201
  E-mail address

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2628 5740
นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ โทรสาร -
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4360 1590
  โทรภายใน 2203
  E-mail address deputy2@cad.go.th
   

ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านสอบบัญชี) โทรศัพท์ 0 2628 5746
 นาง พิศมัย อรรถธรรมสุนทร โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
 ไปปฏิบัติผอ.กองกำกับฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่  
  โทรภายใน 3201
  E-mail address pissamaiy@cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านวางระบบและพัฒนา) โทรศัพท์ 0 2628 5007
นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2697
  โทรภายใน 3203
  E-mail address wantanees@cad.go.th
     

ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์) โทรศัพท์ 0 2628 5001
นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2661
  โทรภายใน 3205
  E-mail address aruneev@cad.go.th
     

ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์) โทรศัพท์ 0 2282 8556
น.ส. กนกพรรณ ชำนาญกิจ โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
รักษาการในตำแหน่งฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3268 1870
  โทรภายใน 3206
  E-mail address Kanokpanc@cad.go.th
     

ผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ 0 2282 5754
(ด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์) โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
นางสาวรัชนี วิชชุลดา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2683
  โทรภายใน 3202
  E-mail address ratchaneev@cad.go.th
     

ผู้เชี่ยวชาญ (กลุ่มตรวจสอบภายใน) โทรศัพท์ 0 2280 2701
นางนฤมล สุขปิยังคุ โทรสาร 0 2628 5739
รักษาการในตำแหน่งฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2417 
  โทรภายใน 2401
  E-mail address inau@cad.go.th
     

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2282 5884
นางสาวกัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์ โทรสาร 0 2282 5884
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
06 1389 4083
08 1688 1629
  โทรภายใน 2408
  E-mail address asdsec@cad.go.th

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2282 2847
นายครรชิต สุขเสถียร โทรสาร 0 2282 2656
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7807 6688
  โทรภายใน 2201
  E-mail address dissec@cad.go.th

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ โทรศัพท์ 0 2628 5769
นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข โทรสาร 0 2262 5884
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4751 2539
  โทรภายใน 2466
  E-mail address ripcd@cad.go.th

กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2579 3505
นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร โทรสาร 0 2579 3541
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4387 9919
  โทรภายใน 301
  E-mail address casd@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กุรงเทพมหานคร
โทรศัพท์
0 2579 3456, 0 2579 3446
นางละออง พุทธเสน โทรสาร
0 2579 5055, 0 2579 3498
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2261 5784
  โทรภายใน 51010
  E-mail address
cadbk@cad.go.th