ทำเนียบผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2628 5773
นายโอภาส ทองยงค์ โทรสาร 0 2281 4220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5660 9901
  โทรภายใน 1201
  E-mail address opartt@cad.go.th

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2282 2847
นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย โทรสาร 0 2282 2656
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5660 9825
  โทรภายใน 2201
  E-mail address

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2628 5740
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
โทรสาร -
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 2203
  E-mail address
deputy2@cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2628 5746
(ด้านสอบบัญชี) โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์ (รษก.) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5986 0871
  โทรภายใน 3201
  E-mail address @cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2628 5007
(ด้านวางระบบและพัฒนา) โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ (รษก.) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2697
  โทรภายใน 3203
  E-mail address wantanees@cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2628 5001
(ด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์) โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2661
  โทรภายใน 3205
  E-mail address aruneev@cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2282 8556
(ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์) โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
นางสาวกนกพรรณ ชำนาญกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3268 1870
  โทรภายใน 3206
  E-mail address Kanokpanc@cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2282 5754
(ด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์) โทรสาร 0 2282 8523, 0 2280 1450
นางสาวเอื้ออารีย์ จิตต์ตรง (รษก.) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5986 0872
  โทรภายใน 3202
  E-mail address @cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2280 2701
(กลุ่มตรวจสอบภายใน) โทรสาร 0 2628 5739
นางนฤมล สุขปิยังคุ (รษก.) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2417
  โทรภายใน 2401
  E-mail address inau@cad.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2282 5884
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) โทรสาร 0 2282 5884
นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า (รษก.) โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 1688 1629
  โทรภายใน 2408
  E-mail address
asdsec@cad.go.th

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2282 2847
นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย โทรสาร 0 2282 2656
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 2201
  E-mail address dissec@cad.go.th

กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2579 3505
นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ (รษก.) โทรสาร 0 2579 3541
  โทรศัพท์เคลื่อนที่  
  โทรภายใน 301
  E-mail address casd@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
0 2579 3456, 0 2579 3446
นางละออง พุทธเสน โทรสาร
0 2579 5055, 0 2579 3498
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2261 5784
  โทรภายใน 51010
  E-mail address
cadbk@cad.go.th