ระบบสารสนเทศ 51
ระบบสารสนเทศงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2551
ระบบรายงานเพื่อการบริหาร 2551 (CAD_MIS 51)31/01/2551
ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชีสหกรณ์ 2551 (CAD_Soft51)07/12/2550
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 2551 (CAD_CAQC 51) 14/11/2550
ระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ 2551 (ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน) (CAD_Risk51_CPA) 05/11/2550
ระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ 2551 (ผู้สอบบัญชีภาครัฐ) (CAD_Risk51) 29/10/2550
ระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2551 (CAD_Plan51) 16/10/2550
ระบบบริหารงานสอบบัญชี 2551 (CAD_Audit51) 17/09/2550
ระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย 2551 (CAD_Wisdom51) 17/10/2550
ระบบฐานข้อมูลโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง 2551 17/03/2551