ระบบสารสนเทศ 50
ระบบสารสนเทศงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 2550 (CAD_CAQC 50) 09/02/2550
ระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ 2550 (CAD_Risk50) 25/10/2549
ระบบบริหารงานสอบบัญชี 2550 (CAD_Audit50) 22/09/2549
ระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2550 (CAD_Plan50) 20/10/2549
ระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย 2550 (CAD_Wisdom) 08/12/2549
ระบบฐานข้อมูลโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง 2550 28/07/2550
ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ