โครงการตามพระราชดำริ
  โครงการการจัดทำบัญชีในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน/โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีฟาร์มให้แก่เกษตรกร ปีงบประมาณ 2548
  โครงการอบรมการจัดทำบัญชีเกษตรกรรายบุคคลและบัญชีกลุ่มต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร/ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2548
  โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน/โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร ปีงบประมาณ 2548
  โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรสำหรับผู้ทำอาชีพทอผ้าในโครงการศิลปาชีพ ปีงบประมาณ 2548
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2548
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์