หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ปฐมฤกษ์เปิดคอลัมน์เตือนภัยสหกรณ์ฉบับแรกเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ ปี 2553 ทีมงานกลุ่มวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน ขอร้อยเรียงเรื่องราวดีๆ เตือนภัยสหกรณ์ตลอดปี 2552 เป็นลำดับดังนี้ มกราคม 2552 เริ่มเดือนแรกของปี การพัฒนา EVA สู่ SEVA: มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม-สู่ความ ยั่งยืนของสหกรณ์ เป็นการต่อยอดจาก EVA ตอนที่ 1 และ 2 ที่ปูพื้นไว้ช่วงปลายปี 2551 พัฒนาสู่ SEVAปรับเพิ่ม มุมมองทางสังคมที่แวดล้อมสหกรณ์ และการขับเคลื่อน 3 ตัวแปรสำคัญ 1) ตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการเงิน (Financial Value Drivers) 2)ตัวขับเคลื่อนมูลทางการดำเนินงาน (Operational Value Drivers) 3)ตัวขับเคลื่อน มูลค่าทางสังคม(Social Value Drivers) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการสหกรณ์ กุมภาพันธ์ 2552 CFSAWS:ss (ซี-เอฟ-ซอ) ให้อะไร? ด้วยรางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประชาชน ประจำปี 2551 ที่ได้รับเป็นการันตีการให้อะไร พร้อมคุณสมบัติเครื่องมือที่สามารถมองผ่านข้อมูลทางการ เงินส่งเป็นสัญญาณไฟ เขียว เหลือง แดง เตือนภัยสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์และทันเวลา ภายใน 1 นาที สู่ การเฝ้าระวังทางการเงินเป็นเช่นไร ปกติ มากขึ้น พิเศษ หรือพิเศษเร่งด่วน รวมถึงช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือ CFSAWS:ss และหน่วยบริการที่ให้คำปรึกษา มีนาคม 2552 ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2551 ตรงกับเดือนเกิด ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และตรงกับปีที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้านและมีความรุนแรงมากเป็น ประวัติการณ์ พบว่า ธุรกิจภาคสหกรณ์โดยรวมได้รับผลกระทบน้อย และยังมีแนวโน้มที่ดีในเชิงบวก ทุนดำเนินงาน และการลงทุนขยายเพิ่มขึ้นทุกด้าน มีกำไรเพิ่มขึ้น การเงินคล่องตัว มีกำลังซื้อจากสมาชิกค่อนข้างมากราว 10ล้านคน พร้อมแนะในปี 2552 สร้างความเข้มแข็งภายใน กำหนดมาตรการเพื่อดูแลผลกระทบและวางกลไกช่วยเหลือสมาชิก ด้านราคา ให้สามารถวางแผนการผลิตและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลสภาพคล่องทางการเงินให้ เพียงพอ เมษายน 2552 มองผ่านสหกรณ์ : สภานการณ์หนี้ครัวเรือนในระดับฐานราก จากความร่วมมือครั้งที่ 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสำรวจสถานการณ์ หนี้ครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสะท้อนหนี้ในระดับฐานราก พบว่า สมาชิกเกษตรกรมีหนี้ ในระบบ(66.70%)มากกว่าหนี้นอกระบบ(33.30%) ส่วนการผ่อนชำระหนี้เกินรายได้ของตัวเอง และมีแนวโน้มของ การก่อหนี้นอกระบบมากขึ้น ประชาชนระดับฐานรากร้อยละ 70 มีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย หนี้เพิ่มมากว่ารายได้ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนคงจะต้องร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้พร้อมๆ กัน พฤษภาคม 2552 วิกฤตเศรษฐกิจกระทบเศรษฐกิจสหกรณ์ออมทรัพย์หรือไม่ อย่างไร... ด้วยวิกฤต เศรษฐกิจโลกถดถอยลงอย่างน่าตกใจมากเป็นประวัติการณ์ กระทบต่อทุกภาคส่วนธุรกิจ แถมซ้ำเติมจากวิกฤตการ เมืองที่ร้อนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แต่ธุรกิจการเงินภาคสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลกระทบค่อนข้างน้อย สามารถดำเนิน ธุรกิจได้เป็นปกติ ด้วยทุนของสหกรณ์ที่มั่นคงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาชิกสะสมหุ้นรายเดือนและออมเงิน สะสมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในทุกปี ส่งผลให้สหกรณ์มีปริมาณเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สามารถสร้างรายได้และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์ พร้อมแนะสหกรณ์ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีวินัยทางการเงิน และใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารจัดการเงิน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มิถุนายน 2552 เส้นทางสู่...ความมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสหกรณ์ไทย แนะวิเคราะห์การรู้เท่าทัน สภาวการณ์ทางการเงินตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน(CFSAWS:ss) ตรวจสุขภาพ ทางการเงินตัวเองรู้ผลรวดเร็วภายใน 1 นาที เพื่อการเฝ้าระวังทางการเงิน และเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ได้ อย่างทันการณ์ ทันเวลา นับเป็นก้าวแรกสู่ความมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสหกรณ์ไทยได้ กรกฏาคม 2552 SEVA เครื่องมือเพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สหกรณ์ ด้วยสถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแทบจะทุกวินาทีนั้น ก่อให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจ ธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยที่มีสมาชิก ราว 10 ล้านคนเศษที่เกี่ยวข้อง คงต้องคิด และตระหนักถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและเริ่มทำให้ธุรกิจที่เกิด ขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว และเครื่องมือ SEVA จะช่วยสนับสนุนแนวคิดการตัดสิน ใจได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาเริ่มปลูกฟังความคิดให้กับผู้บริหารสหกรณ์ สู่การจัดการความคิดเพื่อการตัดสินใจทั่วทั้ง องค์กร และสื่อสารความคิดให้กับสมาชิก เพื่อให้เป็นกลไกของการสร้างคุณค่าและก้าวให้ทันกับการเป็นพลวัตโลก และกฎกติกาใหม่ๆ ที่ได้เกิดขึ้นตามมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจะนำไปสู่การวิวัฒนาการเพื่อก้าวให้ ทันกับการแข่งขันได้และเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนตลอดไป สิงหาคม 2552 บทพิสูจน์ภาคเกษตรพึ่งพากลไกการรวมกลุ่มช่วงวิกฤต ปี 49-51 จากผลกระทบวิกฤต เศรษฐกิจภาคการเกษตรไทย ช่วงปี 2549-2551 ธุรกิจภาคสหกรณ์ยังคงพัฒนาและมีแนวโน้มที่ดีในเชิงบวก จึงเป็น บททดสอบได้เป็นอย่างดีสำหรับสถาบันเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน ผ่านกลไกทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบ ได้นั้น สามารถผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับ 3 มาตรการสำคัญผลักดัน 1) เน้น การกำกับดูแลสถาบันเกษตรกร ตรวจสอบ/แก้ไข/ร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ 2) สร้างสหกรณ์ต้นแบบเพื่อผลักดันและ สนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินสหกรณ์/สมาชิก 3) 7 ประเด็นสำคัญเพื่อ สร้างมาตรฐานการบัญชี /สร้างเครื่องมือ (IT/ เตือนภัย) /สร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย (ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้สอบบัญชี/สหกรณ์) /สร้างภูมิปัญญาทางบัญชี สมาชิก/สร้างเครือข่ายธุรกิจวิสาหกิจชุมชน/สร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่นักเรียน)/สร้างอาสาสมัครและครูบัญชี อาสา รองรับสถานการณ์ในปี 2552-2553 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตน เองอย่างยั่งยืนต่อไป กันยายน 2552 ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรช่วงครึ่งแรกปี 2552 ทุกภาคส่วนธุรกิจทั่วไป เผชิญกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองค่อนข้างมาก แต่ธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง ราบรื่นเป็นปกติ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ด้วยทุนที่มั่นคงและขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 ส่งผลธุรกิจโตขึ้นร้อยละ 11.53 และทำกำไรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.86 สมาชิกมีการออมเงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีระบบควบคุมภายในระดับดี-ดีมาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.55 น่าจะส่งผลให้ครึ่งหลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง แนะยึดหลักพึ่งตนเอง เพิ่มความรวบคอบใน การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูล เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้สมาชิก เข้าใจและหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีวินัยทางการเงิน ตุลาคม 2552 นวัตกรรม...วัฒนธรรมการเพิ่มมูลค่าภาคสหกรณ์ไทย เปิดตัวนวัตกรรมเด่น SEVA2009 ใน งาน Thailand Research Expo 2009 และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมการเพิ่มมูลค่าสหกรณ์และสังคม หลากหลายมุมมองนักวิชาการทั้งภาครัฐภาคเอกที่ให้ความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรพฤศจิกายน 2552 นวัตกรรม...วัฒนธรรมการมูลค่าภาคสหกรณ์ไทย (ตอน2) ต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2552 การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในการบริหารมูลค่าเพิ่มต้องคำนึงถึง 1)ความพร้อมขององค์กร บุคลากร 2) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และ ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าเพิ่ม (EVA) มากหรือน้อย มี 3 เรื่อง 1)รายได้ 2)ค่าใช้จ่าย 3)การบริหารจัดการ ศักยภาพของ เครื่องมือ SEVA2009 สามารถจำลองสถานการณ์เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงมูลค่าเพิ่มใน 3 กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ การ 1)กลยุทธ์เก็บเกี่ยวกำไร(Harvest) 2) กลยุทธ์ประหยัดทุน (Econonmize) 3)กลยุทธ์หว่านทุนหวังกำไร (Sow) ธันวาคม 2552 มองสหกรณ์ดี...ที่แม่สลอง เพื่อค้นหาสหกรณ์ต้นแบบ เสนอมุมมองดีๆของสหกรณ์การ เกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จังหวัดเชียงราย ที่มีประสิทธิภาพดำเนินงานมีผลกำไรติดต่อกัน 4 ปี (ปี 2548-2551) การบริหารเงินทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกปี ไม่มีหนี้ค้าง ทุนเข้มแข็ง สภาพคล่องสูง ปัจจัยสำคัญ คือ ความร่วมมือกัน ของ ประธานและคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ และสมาชิกมีวินัยทางการเงิน บทส่งท้ายปี 2552 การนำเสนอเรื่องราวหลากหลายอรรถรสทั้งเตือนภัย องค์ความรู้วิชาการ เหตุการณ์ดี มาบอกกล่าวเล่าเรื่อง เพื่อจุดประกาย กระตุ้นแนวคิด เกิดมุมมอง สร้างสรรค์ และพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยให้เข็ม แข็งมีระบบพึ่งพากันอย่างยั่งยืนตลอดไป และต้องขอขอบคุณท่านผู้ที่ได้อ่านที่ได้ติดตามผลงานกันตลอดมา หวังเป็น อย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย สวัสดี ปี 2552 และพบกับเรื่องราวดีๆในปี 2553 ที่มา : เพยาว์ กิมปฐม

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 6299 คน

จำนวนคนโหวต 15 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
7%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
13%
  ให้ 4 คะแนน
 
27%
  ให้ 5 คะแนน
 
53%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888