หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.เดินหน้าระบบสหกรณ์อิสลาม ชู 7 ระบบงานหลักเข้าพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคใต้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลาม 54 แห่ง ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลาม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า สหกรณ์อิสลามเป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนในรูปแบบของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งปี 2552 ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด มีจำนวน 54 สหกรณ์ สมาชิก 93,557 คน ทุนดำเนินงาน 1,981.15 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน มูลค่า 1,532.09 ล้านบาท ให้สินเชื่อ 534.95 ล้านบาท จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 460.25 ล้านบาท รวบรวมผลิตผล/แปรรูป 29.61 ล้านบาท และให้บริการ 0.03 ล้านบาท รวมการดำเนินธุรกิจหลัก 2,556.92 ล้านบาท รายได้รวม 606.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 585.59 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.98 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์เหล่านี้เดินหน้าและพัฒนาระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในภายภาคหน้า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการบัญชี ในรูปแบบการส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลามในการประมวลผลข้อมูล ระบบงานหลักซึ่งประกอบด้วย ระบบสมาชิกและหุ้น เป็นระบบที่จัดการฐานข้อมูลประวัติสมาชิกและค่าหุ้นที่สมาชิกแต่ละคนถือในสหกรณ์ ระบบสินเชื่อไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น สินเชื่อ มุรอบะหะฮ และสินเชื่อ กอรดุล หะซัน หลักการทำงานของระบบนี้ คือไม่มีการคิดดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบเงินรับฝากไม่มีดอกเบี้ย สำหรับการจัดการข้อมูลการรับฝากเงินจากสมาชิก ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากประเภทวาดีอะฮ และ เงินฝากประเภท มูฎอรอบะฮ หลักการทำงานของระบบนี้ คือ ไม่มีการคิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกับระบบสินเชื่อ ระบบสินค้า อันเป็นระบบจัดการข้อมูลการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและการรวบรวมผลิตผลและแปรรูป ระบบกองทุนตะกาฟุล เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลของกองทุนตะกาฟุลที่สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิก ระบบบัญชีแยกประเภท เป็นระบบที่ใช้จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ และระบบประมวลผล ทำหน้าที่ในการคำนวณ ค่าซากาต เป็นผลตอบแทนให้แก่สมาชิก และประมวลผลเพื่อคำนวณค่าตอบแทนเงินฝาก ให้สมาชิกผู้ฝากเงิน ซึ่งการคำนวณดังกล่าวจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามหลักศาสนา อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2551- 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาในลักษณะของการจัดหาและมอบสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ได้รับมอบไปแล้วได้อย่างถูกต้องและบังเกิดผล สำหรับสหกรณ์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ภาคกลาง รวมจำนวน 19 สหกรณ์ ส่วนในปีงบประมาณ 2553 – 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาในรูปแบบของการจัดหาและมอบสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร สำหรับสหกรณ์ อีกจำนวน 35 สหกรณ์ จำแนกเป็นเขตพื้นที่ภาคใต้จำนวน 33 สหกรณ์ และเขตพื้นที่ภาคกลางจำนวน 2 สหกรณ์ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลามบรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลอย่างแท้จริง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลาม 54 แห่ง ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุลอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลามแก่สหกรณ์ที่เข้าโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553จำนวน 5 สหกรณ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลามบนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ สำหรับ 35 สหกรณ์ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ และแผนปฏิบัติการสำหรับ 19 สหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแล้วให้สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลตนเอง ก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบข้อมูลของสหกรณ์ สามารถใช้ระบบเตือนภัยบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน นำมากำหนดแผนกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ และในที่สุดสหกรณ์จะสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน
t20100111133227_28017.jpg
t20100111133227_28018.jpg
t20100111133225_28020.jpg
t20100111133224_28021.jpg
t20100111133223_28023.jpg
t20100111133222_28024.jpg
t20100111133220_28026.jpg
t20100111133219_28027.jpg
t20100111133213_28029.jpg
t20100111133212_28030.jpg
t20100111133210_28032.jpg
t20100111133209_28033.jpg
t20100111133207_28035.jpg
t20100111133207_28036.jpg
t20100111133205_28038.jpg
t20100111133204_28039.jpg
t20100111133203_28041.jpg
t20100111133202_28042.jpg
t20100111133200_28044.jpg
t20100111133159_28045.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888