หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เทคโนโลยีฯ สงขลา นำร่อง CPCA Program หลักสูตรสร้างอาชีพผู้สอบบัญชีสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นำร่องเปิดตัวหลักสูตร"CPCA Program" สร้างมาตรฐานองค์ความรู้ผลิต "นักบัญชีสหกรณ์" รุ่นใหม่โดยมีนักศึกษากว่า 300 คน ให้ความสนใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า การพัฒนาสถาบันภาคสหกรณ์ให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้นั้น ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือ การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งภาคการศึกษานั้น นับว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการร่วมพัฒนาบุคลากร ด้านการบัญชีและการสอบบัญชีภาคสหกรณ์ ตั้งแต่การสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ล่าสุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา 11 แห่ง ทั่วประเทศ วางหลักสูตร CPCA ( Certified Pre Coop. Accountant Program) เพื่อเติมเต็มความรู้พิเศษด้านสหกรณ์แก่นักศึกษาในขณะที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบัน และเป็นการสร้างเส้นทางอาชีพ “นักบัญชีสหกรณ์” ให้เป็นทางเลือกแก่บัณฑิตจบใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โดยนักศึกษาที่สนใจหลักสูตร CPCA จะได้รับการศึกษาอบรมใน 3 ระดับ คือ CPCA Level 1 เกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ ทั้งในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ่ม การจัดการธุรกิจกลุ่ม หลักการพลิกฟื้นธุรกิจภาคสหกรณ์ CPCA Level 2 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ และ CPCA Level 3 เกี่ยวกับเครื่องมือและกลไก (IT) ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ ทั้งในด้านการบัญชี การสอบบัญชี และระบบเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ ซึ่งสถาบันที่ร่วมวางหลักสูตรในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตร CPCA ( Certified Pre Coop. Accountant Program)ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาเป็นแห่งแรก โดยจัดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับงานสอบบัญชี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจในรายละเอียดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเข้าเป็น "นักศึกษา CPCA Program” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนกว่า 300 คน อีกทั้งมีการกำหนดจัดหลักสูตร Summer Camp นำร่องในการอบรมดังกล่าว ภายในเดือนมีนาคม 2553 ในการนี้ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และรองศาสตราจารย์ เยาวพา ณ นคร ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงที่สหกรณ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น CCA หรือ Certified Coop. Auditor ตลอดจนได้รับการอบรมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานจริงในฐานะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ “ เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคการศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในธุรกิจสหกรณ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความมั่นใจให้กับบัณฑิตในการปฏิบัติงานสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว
t20100111131948_27986.jpg
t20100111131947_27987.jpg
t20100111131945_27989.jpg
t20100111131945_27990.jpg
t20100111131942_27992.jpg
t20100111131943_27993.jpg
t20100111131940_27995.jpg
t20100111131939_27996.jpg
t20100111131937_27998.jpg
t20100111131937_27999.jpg
t20100111131936_28001.jpg
t20100111131935_28002.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888