หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้...เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี จัด Training Program Day ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัด จังหวัดกาญจบุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนมาตรฐานการเงินการบัญชี การควบคุมภายในและการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีในการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบสอบกิจการของสหกรณ์และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 17 สหกรณ์ 350 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ระหว่างกันด้วย นอกจากนี้ยังจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกระบบ วิสาหกิจชุมชนที่มีมาตรฐานการบัญชี และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรที่จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพดีเด่น ระดับจังหวัด ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ 7 มิติการปรับเปลี่ยน การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงาน
t20100105130842_27768.jpg
t20100105130843_27769.jpg
t20100105130839_27771.jpg
t20100105130840_27772.jpg
t20100105130838_27774.jpg
t20100105130838_27775.jpg
t20100105130836_27777.jpg
t20100105130836_27778.jpg
t20100105130835_27780.jpg
t20100105130834_27781.jpg
t20100105130833_27783.jpg
t20100105130833_27784.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888