หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

Training Program Day...เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี (Training Program Day) มุ่งสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนมาตรฐานการเงินการบัญชี การควบคุมภายในและการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีในการเตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบสอบกิจการของสหกรณ์และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 18 สหกรณ์ 520 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ระหว่างกันด้วย นอกจากนี้ยังจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกระบบ วิสาหกิจชุมชนที่มีมาตรฐานการบัญชี และมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ของสหกรณ์และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการ 7 มิติการปรับเปลี่ยน การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงาน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยว่า เรื่องของกระบวนการสหกรณ์วันนี้ภารกิจสำคัญของผู้บริหารสหกรณ์ ได้แก่ ประธาน กับผู้จัดการ ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารทุนของสมาชิก และการบริหารจัดการโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการอาชีพของสมาชิก ทั้งในเรื่องการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มทุนกับสมาชิกในการสร้างอาชีพ การจัดหาสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องการรวบรวมและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
t20091228160010_27301.jpg
t20091228160010_27302.jpg
t20091228160008_27304.jpg
t20091228160009_27305.jpg
t20091228160006_27307.jpg
t20091228160007_27308.jpg
t20091228160004_27310.jpg
t20091228160005_27311.jpg
t20091228160002_27313.jpg
t20091228160002_27314.jpg
t20091228155959_27316.jpg
t20091228160001_27317.jpg
t20091228155957_27319.jpg
t20091228155958_27320.jpg
t20091228155955_27322.jpg
t20091228155955_27323.jpg
t20091228155953_27325.jpg
t20091228155954_27326.jpg
t20091228155952_27328.jpg
t20091228155952_27329.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888