หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อ่างทอง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร โดยโรงเรียน IT FULL PACK และโรงเรียนผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2552และอบรมหลักสูตร "ค่ายแกนนำต้นกล้าบัญชีในถิ่นทุรกันดาร รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่22-23 ธันวาคม 2552 ณ มะไฟคู่ รีสอร์ท อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร โดยโรงเรียน IT FULL PACK และโรงเรียนผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อที่จะเสริมสร้างให้สหกรณ์มีระบบควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้านการบริหารด้านการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและสร้างศรัทธาต่อสมาชิก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถในการทำงานให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ และสร้างความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 40 คน นอกจากนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ยังได้สนับสนุนการสร้างศักยภาพเยาวชนด้านภูมิปัญญาทางบัญชี โดยจัดอบรมหลักสูตร"ค่ายแกนนำต้นกล้าบัญชีในถิ่นทุรกันดาร รุ่นที่ 1" โดยมุ่งหวังถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีแก่เยาวชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการสร้างแกนนำในการเผยแพร่ภูมิปัญญาทางบัญชีในโรงเรียนของตนเองอีกด้วย ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย นักเรียน และครูของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และกาญจนบุรี จำนวน 17 โรงเรียน
t20091228111020_27144.jpg
t20091228111021_27145.jpg
t20091228111018_27147.jpg
t20091228111019_27148.jpg
t20091228111015_27150.jpg
t20091228111016_27151.jpg
t20091228111014_27153.jpg
t20091228111014_27154.jpg
t20091228111012_27156.jpg
t20091228111012_27157.jpg
t20091228111010_27159.jpg
t20091228111011_27160.jpg
t20091228111008_27162.jpg
t20091228111009_27163.jpg
t20091228111006_27165.jpg
t20091228111007_27166.jpg
t20091228111004_27168.jpg
t20091228111005_27169.jpg
t20091228111003_27171.jpg
t20091228111003_27172.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888