หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ที่มา : นางสุมิตรา ณ สุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 8 จากการสำรวจข้อมูลของผู้ใช้บริการร้านสหกรณ์จำนวน 1,433 รายเทียบกับร้านสะดวกซื้อพบว่า 3 ใน 4 ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 77.60 ได้ตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าร้านสหกรณ์ดีกว่าร้านสะดวกซื้อขณะเดียว กันยังพบว่าส่วนมากไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ลูกค้าของร้านสหกรณ์เป็นหญิงมากกว่าชายส่วนใหญ่จะเป็นโสดเรียนจบ ปริญญาตรีและทำงานราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท นอกจากนี้ได้พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านสหกรณ์ทุก 1 เดือนมากที่สุดซึ่งเหตุผลที่มาใช้บริการ ปรากฏว่า ร้อยละ 44.87 ไม่ได้เป็นเพราะใกล้ที่ทำงาน ร้อยละ 79.14 ไม่ได้เป็นเพราะใกล้บ้าน และร้อยละ 87.09 ไม่ได้เป็นเพราะไม่มีร้านสะดวกซื้ออันเป็นการส่งสัญญาณอย่างมีนัยสำคัญทราบว่า สถานที่ตั้งของร้านสหกรณ์ไม่ได้ เป็นอุปสรรค์ต่อผู้ใช้บริการร้านสหกรณ์แต่ประการใดเหตุผลสำคัญน่าจะเป็นตัวของผู้ใช้บริการเองว่าจะสะดวกเวลาใด มากกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ธุรกิจของสหกรณ์อยู่รอดได้จึงขึ้นอยู่กับกำลังและอำนาจในการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มาซื้อ สินค้าและใช้บริการในร้านสหกรณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับการทำงานและรายได้ต่อเดือนโดยวิเคราะห์จาก ปริมาณธุรกิจของร้านสหกรณ์เป็นตัวชี้วัด ดังนั้นปริมาณธุรกิจจึงเป็นตัวแปรตามและผันแปรตาม 3 ตัวแปรหลัก คือ จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการความบ่อยของการใช้บริการของลูกค้าและรายได้ต่อเดือนของลูกค้าในการจับจ่ายซื้อสินค้า ในร้านสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 5,001 - 10,000 บาท มีสัดส่วนรวมกัน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของลูกค้าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 62.60 ที่เหลืออีก 3 กลุ่มรายได้รวมกันคิดเป็นร้อยละ 3.74 อย่างไรก็ตามหาก 3 ตัวแปรหลักคือจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการความบ่อยของการใช้บริการของลูกค้าและ รายได้ต่อเดือนของลูกค้ามีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือนยอดขายสินค้าของร้านสหกรณ์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นตาม ไปด้วยขณะเดียวกันกำไรจากการจำหน่ายสินค้าก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ร้านสหกรณ์มีรอบของการหมุนเวียนใน สินค้าเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินของร้านสหกรณ์ดีขึ้นโดยที่ไม่ไปจมอยู่กับสินค้าในร้านสหกรณ์นาน เกินไปตลอดจนโอกาสที่สินค้าถูกระบายขายออกไปมากขึ้นเช่นกัน อีกทั้งลดความเสี่ยงของสินค้าเก่าเก็บ / เสื่อม คุณภาพ/เสื่อมสภาพ/ชำรุด ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ สินค้า 5 ชนิดที่ลูกค้านิยมซื้อในร้านสหกรณ์มากเป็นอันดับ 1 คือเครื่องอุปโภคบริโภคมีร้อยละ 94.0 อันดับ 2 คือ อุปกรณ์เครื่องเขียน มีร้อยละ 20.45 อันดับ 3 คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีร้อยละ 10.40 อันดับ 4 คือ เครื่องประดับ มีร้อยละ 4.12 อันดับ 5 คือ อุปกรณ์กีฬา มีร้อยละ 3.91 สำหรับด้านบริการที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้าน สหกรณ์พบว่าอันดับแรกคือพนักงานยินดีให้บริการคิดเป็นร้อยละ 52.80 อันดับ 2 คือพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสมีร้อยละ 52.40 อันดับ 3 คือมีตะกร้า / ถุงใส่สินค้าเหมาะสม / เพียงพอ มีร้อยละ 43.90 อันดับ 4 คือพนักงานพูดจาสุภาพเรียบ ร้อยมีร้อยละ 39.40 อันดับ 5 คือได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี มีร้อยละ 34.10 อันดับ 6 คือ การให้บริการรวดเร็วทันใจ มีร้อยละ 28.40 ส่วนด้านบริการที่ได้รับเพิ่มเติมจากร้านสหกรณ์ที่ลูกค้าพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ การรับชำระค่า สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 60.40 อันดับ 2 คือ เติมเงินโทรศัพท์มือถือ มีร้อยละ 44.30 อันดับ 3 คือ ให้บริการขาย/ให้เช่า CD/เกมส์คอมพิวเตอร์ มีร้อยละ 21.90 อันดับ 4 คือ ให้บริการขาย/ซ่อม โทรศัพท์มือถือ มีร้อยละ 17.20 อันดับ 5 คือให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ มีร้อยละ 12.00 ข้อเสนอแนะ ในการสำรวจความต้องการให้ร้านสหกรณ์จัดบริการเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจปรากฏว่าผู้ใช้บริการ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 1) ควรสำรวจความต้องการของลูกค้าบ้างให้บริการเหมือนร้านสะดวกซื้อด้วยความสุภาพเต็มใจยิ้มแย้มและ เป็นมิตรทุกคนไม่เลือกบริการมีเครื่องสแกนสินค้าเพราะจะรวดเร็ว ขยายเวลาการบริการถึง 20.00 น.และเปิด ปิดร้าน สหกรณ์ให้ตรงตามเวลาตลอดจนแจ้งวิธีรับเงินปันผลด้วย 2) ขายผักสดและสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษตลอดจนขายข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตขึ้นเอง หรือขายของโครงการหลวง 3) จัดโปรโมชั่นต่างๆ ลดราคาสินค้าทุกๆ อาทิตย์ให้ถูกกว่าร้านค้าทั่วไป ซึ่งปัจจุบันสินค้าราคาแพงกว่าท้อง ตลาดลดราคาสินค้ากรณีที่ซื้อเงินสดและผ่อนชำระสินค้าได้ 0% ดูแลสินค้าบนชั้นวางสินค้าไม่ให้ขาดแคลนตลอด จนรับสั่งสินค้าทางโทรศัพท์พร้อมส่งถึงที่ 4) ปรับปรุงขยายร้านสหกรณ์ให้ใหญ่กว่าเดิมโดยจัดร้านแนวใหม่ทั้งระบบให้ลูกค้าสามารถหยิบเลือกดูสินค้า ได้ด้วยตนเองและจัดให้มีพื้นที่หลากหลาย เช่น มีร้านอาหาร จัดมุมกาแฟและมีโต๊ะนั่งกว้างขวางให้มีเครื่องดื่ม เครื่อง เขียน อุปกรณ์การกีฬา ชุดชั้นใน เครื่องสำอาง ร้านเสริมสวย มีบริการรับซักผ้า/ซักแห้ง ของที่เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 5) จัดบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งโทรสาร/แฟกซ์ ให้บริการถ่ายเอกสารจัดรูปเล่มเอกสารปริ้นงานเอกสารด้วย คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 6) ขาย/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 7) ให้บริการขาย/ให้เช่าหนังสือทั่วไปและนิยาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ขายการ์ดอวยพร เยี่ยมไข้ และแสดง ความยินดี รวมทั้งรับจัดกระเช้าดอกไม้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าเยี่ยมไข้ และของกำนัล 8) ควรเพิ่มสินค้าบริโภคให้หลากหลายชนิดมากขึ้นมีบริการอาหารพร้อมกินอุ่นเสร็จแล้ว เช่น อาหารประเภท ขนมจีบ ซาลาเปา ไส้กรอก ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ตลอดจนให้บริการอาหารตามสั่งจานด่วนกลางวัน 9) รับชำระบัตรเครดิตประเภทต่างๆ เบี้ยประกันและสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) ที่เกิน กำหนดชำระ

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 6128 คน

จำนวนคนโหวต 2 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
50%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888