หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สนองพระมหากรุณาธิคุณในหลวง98 สหกรณ์โคนมร่วมถวายพระพรชัยมงคล
สหกรณ์โคนม 98 แห่งทั่วประเทศร่วมสนองพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ขึ้น ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ด้านกรมตรวจบัญชีฯ ปูพรมสหกรณ์โคนม เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆทางการเงินด้วยการนำมาตรฐานบัญชีและเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนระบบการเงินการบัญชีด้วย ไอที มาใช้วิเคราะห์กิจการความเสี่ยงทางการเงินสหกรณ์ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรไทย เพื่อให้มีอาชีพมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงฯได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือดูแลรวบรวมผลผลิต จำหน่ายน้ำนมดิบของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 37 จังหวัด จำนวนสหกรณ์โคนม 98 แห่ง สมาชิก 21,933 คน ทุนดำเนินการ 5,168.17 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจโดยรวม 12,791.25 ล้านบาท ซึ่งจากทุนดำเนินการดังกล่าวจะเห็นว่า ธุรกิจของสหกรณ์โคนมมีความสำคัญต่อฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก และเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สหกรณ์โคนมทั้ง 98 แห่ง จึงร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ขึ้น ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 3 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 18.30-21.00 น. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวต่อว่า เพื่อให้สหกรณ์โคนมทั่วประเทศพัฒนา มีการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระบบควบคุมภายใน ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์มีศักยภาพในการดำเนินงานให้สมาชิกอยู่ดีกินดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมที่จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ด้วยการนำมาตรฐานบัญชีและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ อาทิ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ภาวะความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆทางการเงิน กรมตรวจบัญชีฯจึงได้กำหนดจัดเสวนาเรื่อง มาตรฐานบัญชีและภาวะความเสี่ยงทางการเงินของ 98 สหกรณ์โคนมไทย ขึ้น ณ โรงแรมเคพี แกรนด์จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม “การสัมมนาดังกล่าวนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสหกรณ์โคนม มาตรฐานการบัญชีโดยใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงภัยทางการเงินของสหกรณ์โคนม เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน ที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ แม้ว่าในแต่ละวันมีปริมาณการผลิตน้ำนมดิบเฉลี่ย 70 ตัน แต่พบว่ามีการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติการบัญชีและการสร้างระบบการเตือนภัยทางการเงิน แนวทางการจัดการพื้นฐานมาตรฐานการเงินภาคสหกรณ์ การปรับเปลี่ยนระบบการเงินการบัญชีด้วย ไอที ระบบเตือนภัยและการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังมีการมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของสหกรณ์มีกำไร สมาชิกก็มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ถ้าการดำเนินธุรกิจประสบปัญหา จะส่งผลทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนก็จะประสบกับความยากลำบากตามไปด้วย” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888