หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ลงนามพัฒนาการสหกรณ์ เสริมความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมก้าวไปพร้อมกับ 3 หน่วยงาน ร่วมพัฒนาการ สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมในเวที ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ นางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร ความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์รวมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมองค์การธุรกิจสหกรณ์ และพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ โดยทั้ง 4 หน่วยงาน จะร่วมมือกันในกิจกรรมหลัก 6 ด้าน กล่าวคือ ประการแรก การพัฒนาความรู้ให้กับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ รวมถึงบุคลากรของทั้ง 4 หน่วยงาน ให้มีศักยภาพ และความพร้อมในการส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถบริหารงานได้ด้วยตนเอง และเป็นที่ พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ประการที่สอง ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ตั้งแต่ การผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการตลาดอย่างครบวงจร ประการที่สาม ส่งเสริมการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับทั้ง 4 หน่วยงาน ประการที่สี่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์อย่าง เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับทั้ง 4 หน่วยงาน ได้อย่างแท้จริง ประการที่ห้า สนับสนุนกลุ่มประชาชนเข้าสู่ขบวนการสหกรณ์ และประการสุดท้ายสนับสนุน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินธุรกิจ ระหว่างสหกรณ์
t20091120152138_25213.jpg
t20091120152137_25214.jpg
t20091120152136_25216.jpg
t20091120152136_25217.jpg
t20091120152134_25219.jpg
t20091120152133_25220.jpg
t20091120152133_25222.jpg
t20091120152131_25223.jpg
t20091120152130_25225.jpg
t20091120152130_25226.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888