หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เปิดตลาดการค้า...สร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 209 แห่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้สมาชิกนำกลไกทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ มีการใช้ทรัพยากร ทุนของสถาบันเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดำเนินธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยตนเอง ร่วมคิดร่วมทำ รวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาสู่ความยั่งยืนอย่างครบวงจรในภาคอีสานตอนล่าง ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และสุรินทร์ ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดเสวนาสหกรณ์ต้นแบบและสหกรณ์เครือข่ายภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีระดับภาค (Network Meeting Day) ขึ้น ที่สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการแพร่กระจายการจัดการเชิงพื้นที่รายสินค้า ระหว่างสหกรณ์ ชุมชน ผู้บริโภค กลุ่มธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าใจถึงกลไกทางบัญชีและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจวัดฐานะการเงินของครอบครัวสมาชิก และการประกอบอาชีพ อันนำไปสู่การสร้างวินัยทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว เกิดการสร้างเครือข่ายดำเนินธุรกิจ การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสถาบันเกษตรกร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของภาคสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พิธีมอบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมทั้งเวทีเสวนาโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นางรุ่งอรุณ สุจริตา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ นางสมหวัง สิงห์วงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด นางบุษบา สองสีดา ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค และนายประสพสิน แม้นทิม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน และที่สำคัญในงานดังกล่าวมีเวทีการเจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด กับสหกรณ์การเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด จ.นครปฐม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งนับว่าเป็นการบูรณาการการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและเป็นการเปิดตลาดการค้า เป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจและการแลกเปลี่ยนสินค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายรายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นอิสระ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน "...ทิศทางของการเชื่อมโยงธุรกิจ ไม่ได้หยุดอยู่ที่บุรีรัมย์ เมื่อมองใน 5 จังหวัดแล้วก็มองไปถึงจังหวัดข้างเคียง วันนี้เราต้องยอมรับว่าสหกรณ์ที่เข้าโครงการ...ต้องมีเครดิตภาวะเศรษฐกิจทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะต้องนำสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการมาตรฐานบัญชีและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางการเงิน สหกรณ์ด้วยกันก็จะมีความเชื่อมั่นเพราะเขาทำธุรกิจพึ่งพา เพราะฉะนั้นประโยชน์ของกลไกการบัญชี จะทำให้ตัวสหกรณ์สร้างเครดิตให้กับตัวเอง แล้วก็ทำธุรกิจในทุน แล้วก็สร้างกำไรได้มากขึ้น... ...วันนี้สหกรณ์ได้พัฒนาธุรกิจใหม่จากตัววิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้สร้างธุรกิจของตัวเอง...เพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกสหกรณ์ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คุณต้องบริหารทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) คุณต้องบริหารธุรกิจโดยยึดบนหลักของทรัพยากรของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง และ 3) คุณต้องยืนอยู่บนระบบการควบคุมภายในที่น่าเชื่อถือ ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีเครดิต อันนี้เป็นหลักของ B to B(Business to Business)" นายอนันต์ กล่าว
t20091116141041_24902.jpg
t20091116141039_24903.jpg
t20091116141038_24905.jpg
t20091116141037_24906.jpg
t20091116141036_24908.jpg
t20091116141034_24909.jpg
t20091116141032_24911.jpg
t20091116141033_24912.jpg
t20091116141030_24914.jpg
t20091116141030_24915.jpg
t20091116141029_24917.jpg
t20091116141028_24918.jpg
t20091116141026_24920.jpg
t20091116141025_24921.jpg
t20091116141024_24923.jpg
t20091116141023_24924.jpg
t20091116141021_24926.jpg
t20091116141021_24927.jpg
t20091116141019_24929.jpg
t20091116141019_24930.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888