หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีฯเร่งสร้างผู้สอบบัญชีอัดแน่นคุณภาพ มาตรฐาน
กรมตรวจบัญชีฯจัดสัมมนา บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทาง การเงินสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และยังทำให้ธุรกิจของสหกรณ์เกิดความเสี่ยง แต่เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอยู่ได้ โดยไม่กระทบกระเทือน เกิดความเสี่ยงน้อย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้านบริหารการเงินการบัญชีที่ดี เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพเกิดความมั่นคง สหกรณ์มีความพึงพอใจในด้านการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี จากผู้สอบฯตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบฯภาคเอกชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ปี 2553-2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ไทย (Indicating Future of the Financial Economic of Thai Cooperatives) ขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 800 คน โดยการสัมมนาดังกล่าว เพื่อทำให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการบริหาร จัดการ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ “การสร้างสรรค์ระบบจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องยืนอยู่บนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาพัฒนาสู่ความยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานการให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต ระบบการจัดการธุรกิจ การตลาดที่มีการผลิต และรูปแบบการจัดการธุรกิจกลุ่มให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมั่นคงและยังยืน” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ในปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 จากจำนวนสหกรณ์ 719 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 784 แห่ง จากจำนวนสมาชิก 2,865,978 คน เพิ่มขึ้นเป็น 2,973,992 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 สำหรับทุนดำเนินงานจากเดิม 880,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 976,418 ล้านบาท หรือร้อยละ10.94 แยกเป็นทุนภายใน 91,865 ล้านบาท และทุนภายนอก 4,385 ล้านบาท ส่วนธุรกิจของสหกรณ์คิดเป็นจำนวนเงิน 894,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,016,425 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ13.67 ซึ่งหากมองผ่านกลไกการบัญชี พบว่า ธุรกิจของสหกรณ์มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มในเชิงบวก ดังนั้นจึงเป็นบทพิสูจน์ได้ว่ากลไกการพึ่งพาตนเอง ร่วมคิด ร่วมทำ การรวมกลุ่ม การบัญชีที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นผลทำให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตได้อย่างเข้มแข็ง

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888