หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ขับเคลื่อน โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ปี 52-53
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน “โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์” ภายใต้การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ปี 52 – 53 ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นายศุภชัย โพธิ์สุ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของพ่อแม่ พี่น้องเกษตรกรซึ่งนับวันต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงขอ แสดงความห่วงใยและขอสนับสนุนให้การดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมี ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะช่วยทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถยืนหยัด อยู่ได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จได้ต้องพิจารณา 4 – 5 เรื่องหลัก ประการแรก ทำอย่างไรจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนลงได้ ประมาณ 10 % เพื่อลดรายจ่าย ประการที่สอง ทำอย่างไรจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่เดิมประมาณ 10 – 15 % เพื่อสร้าง รายได้เพิ่ม ประการที่สาม ทำอย่างไรจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน การดูแลเรื่อง พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย การจัดการที่ดินทำกิน ประการที่สี่ ทำอย่างไรจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งสถาบันเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในรูปสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและการร่วมกันซื้อร่วมกันขาย วันนี้ สมควรสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มีความจำเป็นและสำคัญ คือ โครงการหนึ่งสหกรณ์หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552 – 2553 เพื่อช่วยให้เกษตรกร สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดรายจ่ายร้อยละ 10 และเพิ่ม รายได้ร้อยละ 10 โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน รวม 209 สหกรณ์ แบ่ง เป็นสหกรณ์ทั่วประเทศ 57 จังหวัด ๆ ละ 2 สหกรณ์ รวม 114 สหกรณ์ และสหกรณ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ๆ ละ 5 สหกรณ์ รวม 95 สหกรณ์ โดย หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนในด้านการ พัฒนาธุรกิจการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนับสนุน ในด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชีและการเสริมสร้างภูมิปัญญา ทางบัญชีต้นทุน กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนในด้านการพัฒนาทางเลือกการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสม และ กรมวิชาการ เกษตร สนับสนุนด้านการพัฒนาทางเลือกใช้ปุ๋ยที่มีมาตรฐานและการจัดการเพิ่ม ผลผลิตโดยการผลิตพืชเศรษฐกิจของชุมชน “การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร จะนำมาซึ่งการสร้างสหกรณ์ต้นแบบที่ สามารถประสบผลสำเร็จจนเป็นตัวอย่างและที่เรียนรู้ของสหกรณ์อื่นได้ โดยจะเน้น การสร้างวินัย 2 ประการ ได้แก่ วินัยการสหกรณ์ เน้นการสร้างมาตรฐานการรวมกลุ่ม และการจัดการธุรกิจกลุ่ม เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด และวินัยทางการเงินของสมาชิก โดยเน้นการสร้างมาตรฐานภูมิปัญญาทางบัญชี เพื่อรู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้ต้นทุน อันจะทำให้เกิดการออม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ ดำเนินงานโครงการนี้ จะก่อให้เกิดรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือภาค ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างครูอาสาสมัครด้านบัญชีในชุมชน ระดับอำเภอ และระดับหมู่บ้าน ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” นายศุภชัย กล่าว
t20090908111215_21746.jpg
t20090908111215_21747.jpg
t20090908111213_21749.jpg
t20090908111213_21750.jpg
t20090908111211_21752.jpg
t20090908111210_21753.jpg
t20090908111208_21755.jpg
t20090908111207_21756.jpg
t20090908111205_21758.jpg
t20090908111205_21759.jpg
t20090908111203_21761.jpg
t20090908111203_21762.jpg
t20090908111201_21764.jpg
t20090908111200_21765.jpg
t20090908111158_21767.jpg
t20090908111158_21768.jpg
t20090908111156_21770.jpg
t20090908111155_21771.jpg
t20090908111154_21773.jpg
t20090908111153_21774.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888