หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ลุยพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี จ.แม่ฮ่องสอน
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยภายหลังศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ต้นแบบที่เข้าร่วม โครงการนำร่อง “พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี” ปี 52-53 ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งหวังให้สมาชิกและธุรกิจของสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง และได้รับความรู้การใช้กลไกทางบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการ สร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้กับสถาบันเกษตรกร ให้กระจายทั่วถึงในทุกพื้นที่ ดังนั้นจึงได้ขยายเครือข่ายกลไกทางบัญชีสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันเป็นพื้นที่ห่างไกล และควรได้รับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสหกรณ์และชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ จากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ผ่านกลไกทางบัญชี ปี 51 พบว่า สหกรณ์มีลักษณะพิเศษอยู่ในรูปของซุปเปอร์มาเก็ต มีสมาชิก 1,652 คน ทุนดำเนินงาน 112.01 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนภายใน 37.04 ล้านบาท ทุนภายนอก 74.97 ล้านบาท มีการลงทุนให้สินเชื่อ 58.80 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงาน มีรายได้รวม 64.40 ล้านบาท รายจ่ายรวม 63.59 ล้านบาท กำไรสุทธิ 0.81 ล้านบาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยคนละ 21,355 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ยคนละ 35,592 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ฯ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 49-51 ธุรกิจเติบโตเพิ่มขึ้น 48.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ52.45 จาก 92.78 ล้านบาท ในปี 49 เป็น 141.44 ล้านบาทในปี 51 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงร่วมเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ณ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 52 โดยตั้งแต่ปี 2524 กรมฯ มุ่งกระจายงานตรวจบัญชีไปสู่ภูมิภาค จึงจัดตั้งสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือและแนะนำด้านการเงินการบัญชี ให้กับสถาบันเกษตรกรได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
t20090901165014_21529.jpg
t20090901165014_21530.jpg
t20090901165012_21532.jpg
t20090901165012_21533.jpg
t20090901165010_21535.jpg
t20090901165010_21536.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888