หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

บทพิสูจน์ภาคเกษตรพึ่งพากลไกการรวมกลุ่มช่วงวิกฤต ปี 49-51ที่มา : เพยาว์ กิมปฐม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) กล่าวไว้น่าคิดว่า กลไกของสถาบันเกษตรกรเป็นการจัดการตามข้อกฎหมายภายใต้บันไดแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามขั้นตอนพึ่งตนเอง ร่วมคิดร่วมทำ รวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาสู่ความยั่งยืน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล) กล่าวต่อว่า ธุรกิจของ สหกรณ์ต้องได้รับการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิก พร้อมมุ่งสร้างสรรค์ชุมชนบนพื้นฐานการให้ที่มีมาตรฐานการบัญชี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จากคำกล่าวข้างต้นคงจะยังไม่เข้าใจและเห็นภาพตามได้ แต่หากมองผ่านบทพิสูจน์ภาคเกษตรพึ่งพากลไกการร่วมกลุ่มช่วงวิกฤต ปี 49-51 น่าจะสะท้อนภาพและเป็นบทพิสูจน์สนับสนุนเน้นย้ำคำกล่าวนั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ วิกฤตเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทย ช่วงปี 2549-2551 ก่อให้เกิดผลกระทบโดยสถาบันการเงินต่างประเทศลงทุนในสินทรัพย์ด้อยสิทธิ์หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้ระบบธนาคารล้มละลายหลายแห่งปิดตัวลงไม่ปล่อยกู้ รัฐต้องใช้นโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดหลายครั้งติดต่อกันมากเป็นประวัติการณ์ คนตกงาน/ว่างงานต่อเนื่อง หนี้ NPL สูง น้ำมันและปุ๋ยเคมีมีราคาแพงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประชาชนขาดกำลังซื้อบริโภคลดลง ปัญหาโรคระบาดที่มีผลต่อสุขภาพ ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไม่สงบ ส่งผลการส่งออกและการท่องเที่ยวติดลบต่อเนื่อง พ.ร.บ./ข้อกฎหมายว่าด้วยสถาบันเกษตรกร (การรวมกลุ่ม) พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (เริ่มใช้ พ.ศ. 2511) ว่าด้วยการร่วมดำเนินการกลุ่ม เน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ใช้หลักช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดำเนินธุรกิจ โดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ พ.ฎ.ก. กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 (เริ่มใช้ตามประกาศคณะปฏิวัติ ปี 2515) ว่าด้วยการรวมตัวจัดตั้งโดยกลุ่มบุคคลประกอบอาชีพเกษตรกร ใช้หลักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 6 ประเด็นหลัก ภาวะเศรษฐกิจสถาบันเกษตรกรช่วงวิกฤต ปี 2549-51 6.1 จำนวนสถานบันเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จาก 7,846 แห่ง เป็น 7,866 แห่ง ส่วนจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 411,982 คน หรือร้อยละ 6.50 จาก 6.34 ล้านคน เป็น 6.75 ล้านคน ในปี 2551 6.2 ทุนดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 17,946.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.69 จาก 96,005.56 ล้านบาท เป็น 113,952.40 ล้านบาท แยกเป็นทุนภายในเพิ่มขึ้น 14,445.10 ล้านบาท และทุนภายนอกเพิ่มขึ้น 3,501.74 ล้านบาท 6.3 5 ธุรกิจหลักของสถาบันเกษตรกร ปริมาณ 5 ธุรกิจหลักของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น 47,535.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.69 จาก 145,433.97 ล้านบาท เป็น 192,969.19 ล้านบาท ในปี 2551 6.4 รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไร ผ่านสถาบันเกษตรกร รายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 31,067.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.89 /รายจ่ายรวม 117,436.71 ล้านบาท ในปี 2551/ส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเช่นกันจำนวน 871.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.34 6.5 เงินออม/หนี้สินสมาชิกสถาบันเกษตรกร เงินออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น 916 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.13 จาก 6,973 บาท เป็น 7,889 บาท /หนี้สินเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น 2,059 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.59 จาก 9,541 บาท เป็น 11,600 บาท ในปี 2551 6.6 การควบคุมภายในของสถาบันเกษตรกรที่ผ่านมามีการพัฒนาดีขึ้น ระดับดีมาก-ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.46 และระดับควรปรับปรุงลดลงร้อยละ 20.30 เมื่อลองคิดตามจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจภาคการเกษตรช่วงปี 2549-2551 กับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ./ข้อกฎหมายว่าด้วยสถาบันเกษตรกร(การรวมกลุ่ม) ผ่านกลไกทางบัญชีใน 6 ประเด็นหลักภาวะเศรษฐกิจทางการเงินช่วงวิกฤต ปี 2549-2551 พบว่า ธุรกิจสถาบันเกษตรกรยังคงมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มในทิศทางเชิงบวก นั่นย่อมเป็นบทสรุปหรือบทพิสูจน์ได้ว่ากลไกการพึ่งพาตนเอง ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกลุ่ม ผ่านกลไกทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นั้น เป็นบททดสอบที่ดีให้สถาบันเกษตรกร สามารถผ่านช่วงวิกฤติได้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนด 3 มาตรการหลักสำคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ในปี 2552-53 ภายใต้ข้อจำกัด เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้ มาตรการที่ 1 จำเป็นต้องเน้นการกำกับดูแลสถาบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเร่งรัด/กำกับการตรวจสอบบัญชีตามเป้าหมาย /การจัดการกรณีตรวจสอบบัญชีไม่ได้/การแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียน/ความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ มาตรการที่ 2 พิจารณาดำเนินการนำร่องสร้างสหกรณ์ต้นแบบ เพื่อผลักดันและสนับสนุนการสร้างวินัยการ สหกรณ์/วินัยทางการเงินของสมาชิก มาตรการที่ 3 ร่วมมือกับสถาบันเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ใน 7 ประเด็นสำคัญ เพื่อสร้างมาตรฐานการบัญชีสถาบัน (Audit/Account)/ การสร้างเครื่องมือสารสนเทศ (IT/เตือนภัย)/การสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และสหกรณ์ (WWR)/ การสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสมาชิก/การสร้างเครือข่ายธุรกิจวิสาหกิจชุมชน/สร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่(นักเรียน)/สร้างอาสาสมัครและครูบัญชีอาสา 5 ธุรกิจหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2549-51 รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 เพิ่ม/ลด จำนวน (แห่ง) 7,846 8,100 7,866 20 สมาชิก 6337510 6525431 67494927 411982 ทุนดำเนินงาน (ล้านบาท) 96,005.56 107,681.29 113,952.40 17,946.84 ลงทุนให้สินเชื่อ (ล้านบาท) 64,104.76 72,698.97 77,938.07 13,833.31 5 ธุรกิจหลัก (ล้านบาท) 145,433.97 178,924.52 192,969.19 47,535.22 รับฝากเงิน ให้สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต/แปรรูป ให้บริการ 32,372.20 35,798.55 33,827.98 43,010.13 425.11 34,998.61 39,785.51 39,473.78 64,252.94 413.68 38,505.94 43,439.28 44,034.04 66,252.94 428.03 6,133.74 7,640.73 10,206.06 23,551.77 2.92 รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไร ของสถาบันเกษตรกร ปี 2549-51 ผลการดำเนินงาน ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 เพิ่ม/ลด รายได้รวม (ล้านบาท) 89,043.93 111,192.47 120,111.10 31,067.17 รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 87,271.06 109,212.26 117,436.71 30,195.65 กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,802.88 1,980.21 2,674.39 871.51 เงินออมเฉลี่ย (บาท/คน) 6,972.98 7,451.69 7,888.84 915.86 หนี้สินเฉลี่ย (บาท/คน) 9,540.80 11,148.30 11,600.32 2,059.52 คุณภาพการควบคุมภายใน (%) ระดับดีมาก - ดี ระดับพอใช้ ระดับควรปรับปรุง 35.16% 29.45% 35.39% 25.29% 32.79% 41.92% 55.62% 29.29% 15.00% 20.46% -0.16% -20.30%

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 6740 คน

จำนวนคนโหวต 22 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
9%
  ให้ 2 คะแนน
 
14%
  ให้ 3 คะแนน
 
27%
  ให้ 4 คะแนน
 
27%
  ให้ 5 คะแนน
 
23%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888