หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดตัวโครงการ...สร้างสรรค์ชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกลไกทางบัญชีที่จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี และโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2552-2553 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวรายงาน นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าผาพัฒนา (ชุมชนดอนเสลา) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกและธุรกิจ ของสถาบันเกษตรกร และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพ และความโปร่งใส รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและระบบ การควบคุมภายในผ่านเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ตลอดจนสร้างวินัย ทางการเงินและความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน สามารถดำเนินการบริหาร จัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการพึ่งพาตนเอง อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ "ชวนคิด ชวนคุย ระบบควบคุมกองทุนหมู่บ้าน และการปรับเปลี่ยนวิถีธุรกิจจากชีวิตจริงด้วยกลไก ทางบัญชี" และการมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้กับครูบัญชี เพื่อใช้แสดงตัวในการปฏิบัติงานอาสาฯ รวมทั้งมอบกระปุกออมสินเพื่อกระตุ้น การออมเงินให้กับเยาวชนนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จาก 14 ตำบล 183 กองทุน คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตร อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เยาวชนนักเรียน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี จำนวน 1,500 คน โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552-2553 และการสร้างระบบ ควบคุมภายในภาคประชาชนรองรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในบริเวณงาน อีกด้วย
t20090810160207_19850.jpg
t20090810160206_19851.jpg
t20090810160205_19853.jpg
t20090810160204_19854.jpg
t20090810160202_19856.jpg
t20090810160202_19857.jpg
t20090810160159_19859.jpg
t20090810160159_19860.jpg
t20090810160157_19862.jpg
t20090810160156_19863.jpg
t20090810160154_19865.jpg
t20090810160154_19866.jpg
t20090810160152_19868.jpg
t20090810160152_19869.jpg
t20090810160150_19871.jpg
t20090810160149_19872.jpg
t20090810160146_19874.jpg
t20090810160145_19875.jpg
t20090810160143_19877.jpg
t20090810160143_19878.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888