หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ กระตุ้นชาวราชบุรีใช้กลไกบัญชีปรับเปลี่ยนชีวิต หนุนธุรกิจเข้มแข็ง ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะโฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อภาคเกษตรและวางแผนพัฒนาภาคเกษตร โดยการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความสมดุลพอดี รวมถึงการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินงาน โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี โดยมุ่งหวังที่จะ เชื่อมโยงกลไกทางบัญชี พัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างกำไรเพื่อช่วยเหลือสมาชิก การสร้างสรรค์ชุมชนบนพื้นฐาน ของ ”การให้” โดยมี “สถาบันเกษตรกร” เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังได้ใช้กลไก ทางบัญชี เชื่อมโยงองค์ความรู้ ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี โดยการสร้างผู้แนะนำระบบควบคุมภายในของกองทุนฯ ให้มีบทบาทที่สำคัญ ในการแนะนำระบบการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะทำให้กองทุนมีระบบการควบคุมภายใน ที่มีศักยภาพ ชุมชนมีแหล่งทุนหมุนเวียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกันจัดทำขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและครอบคลุม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเปิดตัวโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี และโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปี 2552-2553 ที่จังหวัดราชบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ “ท่าผาพัฒนา” (ชุมชนดอนเสลา) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการมอบแผ่นป้ายโฆษณาบัตรครูบัญชี พร้อมบัตรประจำตัว ครูบัญชีเพื่อใช้แสดงตัวในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี การจัดเสวนาในหัวข้อ “ชวนคิด ชวนคุย ระบบควบคุมกองทุนหมู่บ้าน และการ ปรับเปลี่ยนวิถีธุรกิจจากชีวิตจริงด้วยกลไกทางบัญชี” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ใช้กลไกบัญชีปรับเปลี่ยนชีวิต เสริมสร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง และผลักดันชุมชน อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จาก 14 ตำบล 183 กองทุน คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตร อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และประชาชนทั่วไปใน จ.ราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 1,500 คน
t20090807103824_19787.jpg
t20090807103823_19788.jpg
t20090807103822_19790.jpg
t20090807103821_19791.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888