หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ "ปาล์มและยางพารา" ผ่านกลไกทางบัญชี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนาเรื่อง โครงการบริหารจัดการ การบัญชีต้นทุนรายสินค้า ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ผ่านกลไกทางบัญชี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบถึง ขบวนการผลิตและการจัดสินค้าปาล์มและยางพารา พร้อมทั้งการทำธุรกิจ เครือข่ายระหว่างสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพปาล์มและยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ ผู้เข้าสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและครูบัญชี อาสาสมัคร รวมทั้งสิ้น 150 คน
t20090806165031_19725.jpg
t20090806165030_19726.jpg
t20090806165027_19728.jpg
t20090806165026_19729.jpg
t20090806165024_19731.jpg
t20090806165023_19732.jpg
t20090806165021_19734.jpg
t20090806165021_19735.jpg
t20090806165019_19737.jpg
t20090806165018_19738.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888