หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง ระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน รองรับกองทุนหมู่บ้านฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ และโครงการต้นกล้าอาชีพ สร้างผู้แนะนำระบบ การควบคุมภายใน เพื่อประเมินและแนะนำระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น ของกองทุนฯ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชีผ่านเครือข่าย ครูบัญชีอาสา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง “ระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน” รองรับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ตลอดจน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าประชุมในการเข้ารับการอบรมโครงการประเมิน ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในแก่กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มต้นกล้าอาชีพ จำนวน 173 คน ประธานและผู้จัดทำบัญชี กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 174 คน อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 96 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล ยะลา นราธิวาส และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 503 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านผัง 35 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลสถาบันการเงินชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านสถาบันการเงินชุมชนนำร่อง จากกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เมื่อปี 2551 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะเข้าร่วมศึกษาดูงานกองทุนดังกล่าวด้วย จากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร บางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี นายจิต เพ็ชรกาล ประธานกรรมการฯ และสมาชิก สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับในวันเดียวกันด้วย
t20090724161359_18675.jpg
t20090724161358_18676.jpg
t20090724161356_18678.jpg
t20090724161356_18679.jpg
t20090724161354_18681.jpg
t20090724161353_18682.jpg
t20090724161352_18684.jpg
t20090724161351_18685.jpg
t20090724161348_18687.jpg
t20090724161347_18688.jpg
t20090724161345_18690.jpg
t20090724161344_18691.jpg
t20090724161342_18693.jpg
t20090724161341_18694.jpg
t20090724161339_18696.jpg
t20090724161338_18697.jpg
t20090724161336_18699.jpg
t20090724161335_18700.jpg
t20090724161334_18702.jpg
t20090724161333_18703.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888