หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการt20080327164830_367.jpg
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เตรียมประกาศแจ้งเกิดเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ภายในกุมภาพันธ์นี้ มั่นใจสามารถใช้ได้กับทุกประเภทสหกรณ์ ชี้เป็นนวัตกรรมทางการเงินภาคสหกรณ์ ช่วยให้สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยว่าตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงินได้ประยุกต์พัฒนาเครื่องมือในการเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้ CAMELS Analysis : ให้มุมมอง 6 มิติ คือ ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength) คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) การทำกำไร (Earning) สภาพคล่อง (Liquidity) และผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity) โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทุกประเภทสหกรณ์เพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน และในปี 2549 ได้พัฒนากระบวนการเทียบเคียงทางการเงินภายในกลุ่ม (Peer Group) สำหรับปี 2550 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนากระบวนการเทียบเคียงทางการเงินที่เป็นค่ามาตรฐาน หรืออัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อชี้วัดการบริหารจัดการทางการเงินว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเป็นเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss หรือ CooperativeFinancial Surveillance and Warning System:Set Standard ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน ได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกว่า 15,000 แห่ง มีธุรกิจกว่า 1 ล้านล้านบาทได้ใช้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด มั่นใจว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2551จะสามารถปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เตือนภัยทางการเงินให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ CFSAWS ในเว็บไซต์ของส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ http://statistic.cad.go.th และกรอกข้อมูลตามที่กำหนดไว้ให้ครบ จากนั้น CFSAWS จะทำการเทียบเคียง3 ระดับ คือ ระดับดี แสดงถึงความสามารถที่ล้ำหน้า ควรจะรักษาระดับให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ระดับพอใช้ แสดงถึงความสามารถที่พอใช้ อาจจะสามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานให้มากขึ้นได้อีก และระดับต้องปรับปรุง แสดงถึงความสามารถที่อาจต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น โดยมีอัตราส่วนมาตรฐานที่ใช้เทียบเคียง 3 อัตราส่วน คือ อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตามกำหนด และอัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ จากนั้น CFSAWS จะชี้วัดระดับเฝ้าระวังทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ เฝ้าระวังปกติ ระดับเฝ้าระวังมากขึ้น ระดับเฝ้าระวังพิเศษ และระดับเฝ้าระวังเร่งด่วน “การนำ CFSAWS:ss ใช้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเหมือนเป็นกระจกที่ส่องสะท้อนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเห็นสภาพความเป็นจริงขององค์กร ทำให้ฝ่ายบริหารได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวในการบริหารจัดการสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดมากขึ้นและจะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ และทำให้สมาชิกได้ทราบถึงสถานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วย โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทุกประเภทสหกรณ์” นายเรืองชัยกล่าว สำหรับเครื่องมือ CFSAWS:ss นั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2628 5240-59 ต่อ 4301-4306 หรือที่เว็บไซต์ www.cad.go.th โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
news_bullet เสวนา เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา
news_bullet งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
news_bullet แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
news_bullet ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 635 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888