หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


การเตรียมความพร้อมเพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นขั้นตอนที่สำคัญของผู้วิเคราะห์ที่ต้องให้ความระมัดระวังในสาระหรือประเด็นที่เป็นจุดเริ่มต้นของสภาพปัญหาที่พบ เนื่องจาก ผู้วิเคราะห์ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ตีความหมายข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อให้มองเห็นสภาพปัญหาทางการเงิน และแสวงหากลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย ำ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา ดังนั้น ผู้วิเคราะห์อาจจะเป็นบุคคลใดก็ใดก็ได้ที่สนใจวิเคราะห์สถานการณ์การเงินเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกในขั้นต่อไป >>> สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทยกว่าร้อยละ 48 มีระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวัง พิเศษ - พิเศษเร่งด่วน ผลจากการประยุกต์ใช้กระบวนการอ้างอิงเพื่อเทียบเคียง (Benchmarking Process) เป็นเครื่องมือจัดระดับเตรียมความพร้อมที่จะต้องระมัดระวังในการวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังทางการเงินในเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย พบว่า ในภาพรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 ส่วนใหญ่มีระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ้น ร้อยละ 35.38 ระดับปกติ ร้อยละ 16.42 นอกนั้นต้องเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ - พิเศษ เร่งด่วน รวมร้อยละ 48.20 >>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 แห่ง ต้องวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ-พิเศษเร่งด่วน จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทยในแต่ละภาคตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนใหญ่มีระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ้น แต่เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้อง เตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ - พิเศษเร่งด่วนถึง 1,146 แห่ง >>> การเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ผู้วิเคราะห์ต้องเตรียมความพร้อม ในการวิเคราะห์และเฝ้าระวัง 4 ระดับ ดังนี้ ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังปกติ ต้องวิเคราะห์ถึงความสามารถในการพัฒนาได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งอาจมีด้านใดด้านหนึ่งของ CAMELS ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมก็ได้ ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ้น ต้องวิเคราะห์ถึงความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งหรือสองด้านของ CAMELS หรือไม่ ที่ต้อง พัฒนาปรับปรุงให้มากขึ้นและดีกว่าเดิมก็ได้ ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่ามีปัญหาด้านใด ของ CAMELS รุนแรงหรือไม่ รวมทั้งหาสาเหตุคืออะไร และมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง อย่างรวดเร็วหรือไม่้ ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษเร่งด่วน ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงว่าได้เกิดปัญหาทุกด้านของ CAMELS รุนแรงหรือไม่ รวมทั้งหาสาเหตุคืออะไรและมีความจำเป็น ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียหายหรือไม่่้ สรุป ผู้วิเคราะห์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงิน ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการสังเคราะห์ทางการเงิน เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาในเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การพิจารณาเหตุและผล เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินให้ประสบผลสำเร็จ สร้างการดำเนินงานที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงินที่ มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป ที่มา : สุรีย์ ชนะโสภิดานนท์

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 6096 คน

จำนวนคนโหวต 1 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน 0%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888