หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ จับมือ 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง "พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์"
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการ "พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร K.U.Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร การจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาสมรรถนะ ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีภารกิจ ที่หน่วยงานข้างต้นต้องดำเนินการร่วมกันคือ การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ กำหนดหลักสูตรมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ จัดทำคู่มือตรวจสอบกิจการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยากร จัดอบรมตามหลักสูตรที่คณะทำงานกำหนด ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ ควบคุมคุณภาพผู้ผ่านการอบรม ตลอดจนให้มีการติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวด้วย ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการจุดประกายความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจสอบกิจการในเรื่องของ ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงาน อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีการตรวจสอบกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ที่ดี เข้มแข็ง เป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก อันจะนำไปสู่ "คนแข็งขัน องค์กรแข็งแรง"
t20090407120311_11743.jpg
t20090407120310_11744.jpg
t20090407120308_11746.jpg
t20090407120308_11747.jpg
t20090407120244_11749.jpg
t20090407120231_11750.jpg
t20090407120228_11752.jpg
t20090407120228_11753.jpg
t20090407120225_11755.jpg
t20090407120225_11756.jpg
t20090407120212_11758.jpg
t20090407120211_11759.jpg
t20090407120209_11761.jpg
t20090407120208_11762.jpg
t20090407120207_11764.jpg
t20090407120206_11765.jpg
t20090407120204_11767.jpg
t20090407120201_11768.jpg
t20090407120159_11770.jpg
t20090407120159_11771.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888