หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


จากจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวม 10,038 แห่ง มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 793,166.35 ล้านบาท นำไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้มีส่วนเหลื่อมเพียงพอต่อการดำรงอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในปี 2549 สหกรณ์ทั้ง7 ประเภท (รวมชุมนุมสหกรณ์) ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในภาพรวม มีผลการจัดกลุ่มตามอัตรา ส่วนมาตรฐานทางการเงิน 3 อัตราส่วนที่ให้ความสนใจเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ สรุป 3 อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว เป็นเครื่องมือให้ผู้วิเคราะห์มีจุดเริ่มต้นในการมองสภาพปัญหา นำไปสู่การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินตามมุมมองของ CAMEL เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้เข้มแข็ง และมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงต่อไป ที่มา : สุรีย์ ชนะโสภิดานนท์

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 7014 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888