หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในขบวนการสหกรณ์ 4 หน่วยงานในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์เกิดผลสัมฤทธิ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นอิสระ และนำไปสู่ "คนแข็งขัน องค์กรแข็งแรง" โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันวิชาการ ด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888