หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานรณรงค์การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ทำบัญชี...สู่วิถี...ที่พอเพียงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์การจัดทำบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน ทำบัญชี...สู่วิถี...ที่พอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กิจกรรมรณรงค์การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม กระตุ้นและสร้างความตื่นตัว ให้เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการจดบันทึก รายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชี ใช้ข้อมูล ทางบัญชีเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างวินัยทางการเงิน ใช้บัญชีเป็นกระจกเงาในการ ใช้ชีวิตตามทางสายกลาง และเป็นส่วนผลักดันให้ผู้ ทำบัญชี ได้เรียนรู้ที่จะเลือก เส้นทางชีวิตที่เหมาะสมด้วยการ รู้จด รู้จริง รู้จ่าย อันจะนำไปสู่ การปฏิบัติตน ตาม วิถีที่พอเพียง กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเดินพาเหรดรณรงค์การจัดงาน ในอำเภอสวรรคโลก การจัดแสดงนิทรรศการหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำบัญชี การบรรยายพิเศษเรื่อง ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง โดย คุณมนูญ พุ่มกล่อม จากมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกทักษะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน นิทรรศการ เผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลงานการบันทึกบัญชีของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหาร ส่วนตำบล และภาคเอกชนในพื้นที่อีกด้วย ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน การนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ทำบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ประจำปี 2551 ด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888