หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


Investment Capital หรือ Investment Fund = เงินลงทุน Investors = นักลงทุน Financial Market = ตลาดการเงิน Capital Market = ตลาดทุน Money Market หรือ Bank Market = ตลาดเงิน Equity หรือ Stock Market = ตลาดตราสารทุนหรือตลาดหุ้น Debt หรือ Bond Market = ตลาดตราสารหนี้ Derivative Market = ตลาดตราสารอนุพันธ์ Risks = ความเสี่ยง Expected Return = ผลตอบแทนที่คาดหวัง Financial Market Flows = การเคลื่อนไหวในตลาดการเงิน Economic Value = มูลค่าทางเศรษฐกิจ Characteristics of Capital = ลักษณะเฉพาะของเงินทุน Money Supply = ปริมาณเงิน Direct Investment = การลงทุนโดยตรง Capital Market Investment = การลงทุนในตลาดทุน Competitiveness = ความสามารถในการแข่งขัน Unemployment = อัตราการว่างงาน Standard of Living = มาตรฐานการครองชีพ Output = ผลผลิต Productivity = ระดับการผลิต Pricing = กำหนดราคา Valuation = คำนวณมูลค่า Trading Procedures = ขั้นตอนการซื้อขาย Settlement = ชำระราคาสินค้า Over-Regulated = ทางการควบคุมจนเกินควร Country Risk = การประเมินความเสี่ยงของประเทศ Gross Domestic Products = อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม ที่มา : ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 7747 คน

จำนวนคนโหวต 8 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน
 
13%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน
 
13%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888