หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ ราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2552 เพื่อหารือแนวทาง การดำเนินงานของคณะทำงานฯ เป็นการกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การ บริหารราชการ เปิดเผย โปร่งใส โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมี ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชาญยุทธิ์ ภานุทัต ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้แทนสำนักงบประมาณ นางสาวขวัญเรือน อ่อนละห้อย ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายวิจิตร จะโรจร ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย นางลักขณา เขคม ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และ นางสาวอาริสา ตัณฑจินนะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20090306134043_10227.jpg
t20090306134042_10228.jpg
t20090306134040_10230.jpg
t20090306134040_10231.jpg
t20090306134038_10233.jpg
t20090306134038_10234.jpg
t20090306134036_10236.jpg
t20090306134035_10237.jpg
t20090306134033_10239.jpg
t20090306134033_10240.jpg
t20090306134030_10242.jpg
t20090306134030_10243.jpg
t20090306134028_10245.jpg
t20090306134027_10246.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888