หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ ประเมินมูลค่าการซื้อขายพืชเศรษฐกิจผ่านธุรกิจสหกรณ์ในปี 2551
นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า แนวโน้มของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวลดลง จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ได้สร้างผลกระทบต่อระดับรายได้ของเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะในกลุ่มพืช เศรษฐกิจและพืชพลังงานที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด อาหารสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ประเมิน แนวโน้มมูลค่าพืชเศรษฐกิจในขบวนการธุรกิจสหกรณ์ที่สำคัญ 2 ชนิด คือ ยางพาราและข้าว โดยในส่วนของยางพาราในปี 2551 มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 10.53 จากปี 2550 อยู่ที่ 30,894 ล้านบาท ดำเนินการผ่านเครือข่าย ธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 437 แห่งในพื้นที่ 35 จังหวัด ปริมาณการ รวบรวมผลผลิตยางพารา ร้อยละ 77.40 อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา สำหรับการซื้อขายข้าวเปลือกในขบวนการสหกรณ์ ของ ปี 2551 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 คิดเป็นมูลค่าถึง 7,664 ล้านบาท โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 601 แห่งในพื้นที่ 54 จังหวัด ปริมาณการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกในธุรกิจสหกรณ์มีราว 52.13% ของผลผลิตทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด โดยเฉพาะ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนพืชพลังงานอีก 4 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มีการซื้อขายใน ปี 2551 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,449 ล้านบาท เติบโตจากปี 2550 ร้อยละ 25.12 ผ่านเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 34 แห่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด ข้าวโพดมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 3,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 42.94 ผ่านเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 106 แห่ง ในพื้นที่ 27 จังหวัด ปริมาณการรวบรวมผลผลิตข้าวโพด ร้อยละ 60.95 อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก อ้อยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 1.52 ผ่านเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 28 แห่ง ในพื้นที่ 18 จังหวัด มันสำปะหลัง มีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ถึง 1.2 เท่า ผ่านเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 71 แห่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัด ปริมาณการรวบรวมผลผลิตมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 58.54 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่า แนวโน้มมูลค่าการซื้อขายของพืช ทั้ง 6 ชนิด ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปี 2552 เชื่อว่าจะยังคง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
t20090227133306_9854.jpg
t20090227133305_9855.jpg
t20090227133303_9857.jpg
t20090227133302_9858.jpg
t20090227133258_9860.jpg
t20090227133258_9861.jpg
t20090227133256_9863.jpg
t20090227133256_9864.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888