หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ รับแผนกระตุ้น ศก.ชาติ เร่งพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน...วางเป้าปี 2552
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะโฆษกกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อ สอดรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งส่วนหนึ่งได้มุ่งเน้นดูแลเกษตรกรรายย่อย ด้วยการดำเนินโครงการรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างกลับคืนสู่ภาคเกษตรกรรม โดยผ่านการ ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การให้ความรู้ด้านการ จัดทำบัญชี การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็น ระบบที่สามารถสร้างงานให้กับสมาชิกในชุมชน ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เล็งเห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจจะมุ่งตกกระทบกับธุรกิจ SME โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนจึงได้ดำเนินการ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน อย่างต่อเนื่อง ด้วยการวางรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและการใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นฐานรากที่สำคัญ ที่จะช่วยรองรับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ในส่วนของวิสาหกิจชุมชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนา การบัญชีวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้ใช้รูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งทุนได้เร็วขึ้น มีการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร ควบคุม ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย หรือประกอบการพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชนได้ โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2552 จะกระตุ้นให้วิสาหกิจชุมชน มีการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้กำหนด เป้าหมายที่จะพัฒนาการบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยไม่ซ้ำกลุ่มเป้าหมายเดิมจำนวน 939 แห่งทั่วประเทศ “การที่จะดูแลประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบบัญชี ที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงินและพัฒนาธุรกิจให้มี ประสิทธิภาพ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงจัดทำโครงการพัฒนาบัญชีวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารให้เกิดการสร้างผลตอบแทนแก่สมาชิก และอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง” นายเกรียงศักดิ์ฯกล่าว
t20090116155146_7874.jpg
t20090116155145_7875.jpg
t20090116155144_7877.jpg
t20090116155143_7878.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888