หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้อง 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 2 ส่วน กล่าวคือ 1) นโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ได้แก่ การแก้ไขปัญหา เกษตรตกต่ำ การรองรับแรงงานคืนถิ่น การจัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรชุมชน การบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน และการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร 2) นโยบายการปรับโครงสร้างภาคเกษตร ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนา การผลิตสินค้าเกษตร และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร ทั้งนี้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ โดยให้ยึดหลัก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน
t20090112151617_7405.jpg
t20090112151617_7406.jpg
t20090112151611_7408.jpg
t20090112151611_7409.jpg
t20090112151607_7411.jpg
t20090112151606_7412.jpg
t20090112151605_7414.jpg
t20090112151603_7415.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888