หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ทบทวนความจำ – สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย EVA ตอนที่ 1และ2 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ หรือ Economic Value Added: EVA เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยคำนวณได้จากการนำต้นทุนเงินทุนที่ใช้ไป (Capital Charge) หรือต้นทุนค่าเสีย โอกาสของเงินทุนที่ถูกนำมาใช้ในกิจการ มาหักออกจากกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) ที่ได้มีการดึงเอารายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนดำเนินงานปกติออกจากกำไรสุทธิ และเมื่อองค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ(EVA > 0) หรือสร้างรายได้เหนือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แสดงว่าองค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และทำให้คาดหวังการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2548 – 2550: มูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐกิจในปี 2549 และปี 2550 ที่ปรับตัวดีขึ้นมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปในอัตราเร่งมากกว่า การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรเอง ทำให้เกิดประเด็นคำถามว่าแหล่งสำคัญของเงินทุนที่ใช้ไปควรมาจากหนี้สินหรือจากทุนของสหกรณ์ ? อีกทั้งการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของ สหกรณ์ด้วยการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืน (Sustainability) ในระยะยาวหรือไม่ ? พัฒนา EVA สู่ SEVA จากแนวความคิดในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยทีมงานส่วนวิจัยและ พัฒนาสารสนเทศทางการเงิน ได้ทำการศึกษาเรื่อง ‘มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการ บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ และด้วยสหกรณ์เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยสมาชิกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของสหกรณ์ ทำให้การบริหารจัดการในบางครั้งอาจสร้างปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของเหล่าสมาชิก ทีมงานส่วนวิจัยฯ จึงได้ริเริ่มนำมุมมองทางสังคมของสหกรณ์เข้าไปปรับใช้ร่วมกับ EVA และสร้าง เป็น 'มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม (SEVA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการของสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวขององค์กรสหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยสมาชิกที่สามารถมีบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้หลายบทบาทในเวลาเดียวกัน ทำให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในบางครั้ง อาจสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Conflicts of Economic Interests) ของเหล่าสมาชิก เช่น สมาชิกในฐานะที่เป็นผู้ขายผลผลิตให้สหกรณ์ ย่อมต้องการให้สหกรณ์รับซื้อผลผลิตในราคาสูง แรงจูงใจดังกล่าวส่งผลด้านลบต่อกำไรของสหกรณ์ และขัดแย้งกับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ในฐานะผู้ถือหุ้น ที่ย่อมต้องการให้สหกรณ์สร้างผลกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวฉุดรั้งแรงจูงใจของสมาชิกในการ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สหกรณ์ ดังนั้น มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือ Social and Economic Value Added: SEVA จึงเป็นการนำแนวคิดของ EVA มาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์และปรับเพิ่มมุมมองทางสังคมของ สหกรณ์ โดยนำมาใช้ในการวางแนวปฏิบัติในเรื่องที่มาและการจัดสรรผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งงบประมาณ เพื่อการลงทุนทางสังคมให้กับสมาชิก ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 1 SEVA วัฎจักรแห่งการสร้างความยั่งยืน : สหกรณ์จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อเมื่อสหกรณ์สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมที่แวดล้อมสหกรณ์นั้นๆ โดยมูลค่าเพิ่มนี้จะถูกขับเคลื่อนโดย ตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการเงิน (Financial Value Drivers) ตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการดำเนินงาน (Operational Value Drivers) และตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางสังคม (Social Value Drivers) โดยตัวขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers)เหล่านี้ จะเป็นแนวทางการปฎิบัติ (Best Practice) ในการบริหารจัดการสหกรณ์ อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สหกรณ์

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 11461 คน

จำนวนคนโหวต 71 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน
 
8%
  ให้ 3 คะแนน
 
15%
  ให้ 4 คะแนน
 
15%
  ให้ 5 คะแนน
 
52%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888