หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำหรับคอลัมน์เตือนภัยสหกรณ์ในฉบับสุดท้ายของเดือนธันวาคมปี 2551 นี้ ทีมงานส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน ขอส่งท้ายปี 2551 ก่อนเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ปี 2552 ด้วยการร้อยเรียงประเด็นสำคัญของการเตือนภัย ตลอดปี 255 1 ซึ่งมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้ เริ่มต้นพุทธศักราช 2551 บอกถึง ข้อมูล...ที่เล่าเรื่องราว ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมร้อยเรียงเป็น หลักฐานทำให้เห็นถึงวิวัฒนาการ และการพัฒนาของสหกรณ์ได้อย่างชัดเจน บอกถึงร่องรอยในอดีต...สะท้อนภาพ อนาคต ทั้งภาพความเจริญ และภาพความเสื่อมถอยในบางจุด เพื่อตอบโจทย์ปัญหาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การปรับปรุงและการเฝ้าระวังของสหกรณ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายปลายทาง...สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน มีนาคม 51 ตรงเดือนเกิดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พอดี จึงเสนอผลการประเมินสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550 สะท้อนความเข้มแข็งของสหกรณ์ในช่วงเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางโดยภาคธุรกิจสหกรณ์ โดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 10 % การลงทุนในธุรกิจขยายตัวทุกด้านกำไร เพิ่มขึ้น 15% การเงินมีสภาพคล่อง ทุนของสหกรณ์รองรับหนี้ภายนอกได้ถึง 3.10 เท่า พร้อมคาดการณ์ว่าธุรกิจ ภาคสหกรณ์ถึงสิ้นปี 2551 จะมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 1.1ล้านล้านบาท พร้อมแนะสหกรณ์ยึดหลักพึ่งตนเอง ขยัน ออม พอเพียง ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ เมษายน 51 จากเวทีเสวนาทางการเงิน เตือนภัยทางการเงิน...มิติใหม่ทางการบริหาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย และดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ เพื่อเป็นมุมมองและแนวคิดเตือนภัยสหกรณ์ ด้วยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทุกมิติที่เกี่ยวเนื่อง ข้อคิดจาก CAMELS 6 มิติ ที่มอง 2 ส่วน คือ CAM หัวใจแห่งความมั่นคง และ ELS เป็นส่วนเติมเต็มขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ อีกข้อคิดหนึ่งโปรแกรมเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวิเคราะห์ รู้ผลเร็ว แม่นตรง สะดวก ง่าย และช่วยร่นระยะเวลาในการทำงาน สามารถใช้เป็น กลไกหนึ่งทางการบริหารสู่ความมั่นคง เข้มแข็ง อิสระ และพึ่งตนเองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ในที่สุด พฤษภาคม 51 หันมอง...การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ นำเสนอเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานคือ EVA: Economic value added เพื่อการสร้างศักยภาพให้แก่องค์กร และเพื่อความอยู่รอดของสหกรณ์ในระยะยาว เป็นแนวคิดของการสร้างผลตอบแทนที่ได้จากเงินที่ลงทุนไป ให้สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งต้นทุนเงินทุนทั้งหมดได้ ซึ่งต่างจากการวัดผลทางการเงินในปัจจุบันที่เป็นเพียงผลกำไรทางบัญชี ที่ยังไม่สะท้อนมูลค่าเพิ่มขององค์กร มิถุนายน 51 CFSAWS:ss นวัตกรรมใหม่เพียงปลายนิ้วสัมผัส เปิดตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมเครื่องมือเตือนภัยทางการเงินที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะนำวิธีการเข้าถึงโปรแกรม สู่กระบวนการเทียบเคียงกับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีจุดหมายเพื่อให้ทราบระดับการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4 ระดับ คือ 1) ระดับเฝ้าระวังปกติ 2) ระดับเฝ้าระวังมากขึ้นกว่าปกติ 3) ระดับเฝ้าระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ และ 4) ระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเร่งด่วน กรกฏาคม 51 นำเสนอการประมวลผลจากโปรแกรม CFSAWS:ss เพื่อชี้บอกสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550 ว่า 38% ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทยต้องเฝ้าระวังพิเศษถึงพิเศษเร่งด่วน โดยเรียงระดับการเฝ้าระวังดังนี้ 25% เฝ้าระวังเป็นปกติ จำนวน 2,533 แห่ง 37% เฝ้าระวังมากขึ้นกว่าปกติจำนวน 3,751 แห่ง 26% เฝ้าระวังเป็นพิเศษ จำนวน 2,590 แห่ง และ 12% อยู่ในระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเร่งด่วน จำนวน 1,171 แห่ง สิงหาคม 51 ภาวะเงินเฟ้อกับธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้ประจำ ต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เงินเดือนเท่าเดิม อาจส่งผลต่อการออม และส่งผลต่อเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมแนะร่วมกันรณรงค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ลดความฟุ่มเฟือย ไม่สร้างหนี้เพิ่ม และมีวินัยทางการเงิน ส่วนสหกรณ์ควรมีการวางแผนทางการเงิน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน พร้อมติดตามข่าวสารสภาวการณ์ของตลาดเงินอย่างสม่ำเสมอ กันยายน 51 เศรษฐกิจสหกรณ์และเกษตรกรครึ่ง ปี 51 ชี้ชัด...หนี้ลด ออมเพิ่ม ชี้ถึงความก้าวหน้าธุรกิจสหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 13% ส่งผลให้ธุรกิจโตขึ้น 11% และมีกำไรเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 50 อีกทั้งมีสภาพคล่อง ไม่เสี่ยง ทุนของสหกรณ์รองรับหนี้ภายนอกได้ 3.08 เท่า สมาชิกหนี้ลดลง4% ออมเพิ่มขึ้น 10% และคาดการณ์ครึ่งหลังของปี 51 ธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านล้านบาท พร้อมแนะยึดหลักพึ่งตนเอง มีวินัยในการใช้จ่าย อยู่ในความไม่ประมาท หันมาทำบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุนอาชีพฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ตุลาคม 51 สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย EVA ตอนที่ 1 สืบเนื่องการเปิดประเด็นไว้ในเดือนพฤษภาคม 2551 ทำความรู้จักกับ EVA หรือมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ฉบับนี้เป็นการคำนวณหาค่า EVA ของสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2548-2550สะท้อนแนวโน้มของการปรับตัวและความสามารถของผู้บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ดีขึ้น พฤศจิกายน 51 สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย EVA ตอนที่ 2 ทบทวนต่อจากฉบับเดือนตุลาคม 2551 ชี้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปในอัตราเร่งมากกว่าการเพิ่มขึ้น ของประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร บทส่งท้าย คอลัมน์เตือนภัยสหกรณ์เป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยเสริม หรือขับเคลื่อน หรือกระตุ้น ความเข้มแข็งทางการเงินให้กับสหกรณ์ ในแง่ของการได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมให้กับสหกรณ์ เพื่อให้เกิดมุมมองและแง่คิดต่างๆ โดยในท้ายที่สุดสิ่งที่ชาวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยากเห็น คือขบวนการสหกรณ์มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงสร้างที่พึ่งพาตัวเองได้ มีบรรยากาศการลงทุนที่นักลงทุนเริ่มลงทุนอย่างฉลาด ไม่ฟุ่มเฟือย โปร่งใส นำไปสู่อนาคตที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยความปรารถนาดี สวัสดี ปี 2551 และพบกันอีกในปี 2552

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 5493 คน

จำนวนคนโหวต 20 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน
 
10%
  ให้ 3 คะแนน
 
15%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
55%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888