หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เวทีเตือนภัยสหกรณ์...ในสถานการณ์วิกฤตการเงินโลกนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ "สหกรณ์ไทย...ในวิกฤตการเงินโลก" จัดโดยสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 จากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกรวมทั้งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงชุมนุม สหกรณ์ระดับชาติ เห็นว่าจำเป็นต้องส่งสัญญาณเตือนภัยพร้อมแนวทางเพื่อความ อยู่รอดของสหกรณ์ ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จึงได้จัด ให้มีการอภิปรายในหัวข้อ "สหกรณ์ไทย...ในวิกฤตการเงินโลก" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ในปี 2552 และเพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือกับวิกฤต ที่จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายศิริชัย สาครรัตนกุล รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร และดำเนินการอภิปราย อนึ่ง ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ ดังกล่าวด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888