หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ร่วมแถลงข่าว ชี้ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกันชี้ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยในช่วง วิกฤติเศรษฐกิจ ณ ห้องแถลงข่าว 4201 หอการค้าไทย ถนนราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 จากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ เศรษฐกิจในปีหน้าของประเทศไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลดลง ธุรกิจต่าง ๆ อาจขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ลดลง สถานประกอบการต่าง ๆ จะป้องกัน การขาดทุนโดยการปลดคนงาน หรือเลิกจ้าง และอาจเกิดขึ้นมากในไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2552 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำลง ซึ่งภาคเกษตรอาจจะรองรับ สถานการณ์เหล่านี้ได้ไม่มากนัก และจากการประเมินสถานประกอบการของสหกรณ์ ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมทั่วไป จำนวน 360 แห่ง มีแนวโน้มเลิกจ้าง ซึ่งจะกระทบต่อผู้ใช้แรงงานที่ต้องสูญเสียรายได้จากการเลิกจ้าง และอาจต้องสูญเสีย เงินออม ค่าหุ้นที่ฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกที่เป็นหนี้ ไม่สามารถนำส่ง ชำระหนี้ได้ รวมถึงไม่สามารถส่งค่าหุ้นได้ ซึ่งจะมีผลต่อสถานภาพของสมาชิก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถผ่อนคลายโดยแก้ไข ข้อบังคับเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกสหกรณ์เหล่านั้น ตลอดจนดูแล และพยุงสหกรณ์ที่มีแน้วโน้มเลิกจ้างให้เข้มแข็ง ก็จะช่วยคลายความกังวลของ สมาชิกสหกรณ์ลงได้ “หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขข้อบังคับเป็นการชั่วคราว โดยหาก สมาชิกรายใดขาดส่งค่าหุ้นเพราะเหตุถูกเลิกจ้างหรือเลิกกิจการ อาจหาสหกรณ์ใหม่ให้ แล้วขอเปิดข้อบังคับให้ชะลอการส่งค่าหุ้น หรืองดส่งค่าหุ้นชั่วคราว ก็อาจช่วยได้ นอกจากนี้ภาครัฐ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ ควรหาอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็ง สร้างวินัยทางการเงิน ให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยการจดบันทึกบัญชี เพราะจะช่วยให้สามารถลดรายจ่ายลงได้ เป็นการช่วยทั้งเศรษฐกิจตนเองและของประเทศ” นายเกรียงศักดิ์ฯ กล่าว นอกจากนี้ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้ยอมรับว่า สหกรณ์มีบทบาทสำคัญ ในการรองรับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากเงินทุนของสหกรณ์ ทั้งประเทศกว่า 7,000 แห่ง มีทุนหมุนเวียนถึง 1 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10 % ของ GDP ประเทศ ถือได้ว่าสหกรณ์เป็นแหล่งพึ่งพาด้านเงินทุนเพื่อการกู้ยืมของ สมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 ซึ่งประสบภาวะวิกฤตน้ำมันแพง ผู้มีรายได้น้อยหันมากู้ยืมเงินจากสหกรณ์มากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ห่วงใยต่อสถานการณ์การเลิกจ้างของสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น หากภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผ่อนคลายกฎข้อบังคับต่าง ๆ ก็จะช่วยประคับประคองสถานภาพ ของสมาชิกต่อไปได้ และหากรัฐบาลให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์มากขึ้น เชื่อว่า จะสามารถดึงระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นได้
t20081219155610_6176.jpg
t20081219155609_6177.jpg
t20081219155608_6179.jpg
t20081219155607_6180.jpg
t20081219155605_6182.jpg
t20081219155605_6183.jpg
t20081219155602_6185.jpg
t20081219155601_6186.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888